Showing:

Annotations
Attributes
Diagrams
Facets
Instances
Properties
Source
Used by
Imported schema SpecialFeature.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Properties
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
version: V18.05
Element Identifiers
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Diagram
Diagram index13.tmp#id885 index13.tmp#id884 index57.tmp#id883
Type IdentifiersType
Type hierarchy
Properties
content: complex
Used by
Model Identifier+
Children Identifier
Instance
<Identifiers>
 <Identifier>{1,unbounded}</Identifier>
</Identifiers>
Source
<xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType"/>
Element FeatureType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Diagram
Diagram index43.tmp#id893
Type FeatureTypeType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 10
Suojelualue
enumeration 20
Kaava-alue
enumeration 30
Metsälain tärkeä elinympäristö
enumeration 40
Luontokohde
enumeration 50
Arvokas elinympäristö, esim. avainbiotooppi
enumeration 70
Kulttuuri- tai muinaismuistokohde
enumeration 80
Luonnonsuojelulain luontotyyppi
enumeration 100
Muu kohde
Used by
Source
<xs:element name="FeatureType" type="co:FeatureTypeType"/>
Element FeatureCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Diagram
Diagram index12.tmp#id896
Type FeatureCodeType
Properties
content: simple
Used by
Element Group FeatureDataGroup
Source
<xs:element name="FeatureCode" type="co:FeatureCodeType"/>
Element FeatureAdditionalCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Diagram
Diagram index43.tmp#id900
Type FeatureAdditionalCodeType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Maa- ja metsätalousalue
enumeration 2
Suojelualue
enumeration 3
Virkistysalue
enumeration 4
Rakentamiseen varattu alue
enumeration 5
Maisematyölupa vaaditaan
enumeration 6
Suojelumääräys
enumeration 7
Muu kaavamääräys
enumeration 8
Metsityskielto FSC:n nojalla
enumeration 10
Harjujensuojelu
enumeration 11
Kallioalueidensuojelu
enumeration 12
Kansallis- ja luonnonpuistojen kehittäminen
enumeration 13
Koskiensuojelu
enumeration 14
Lehtojensuojelu
enumeration 15
Lintuvesiensuojelu
enumeration 16
Perinnebiotooppiensuojelu
enumeration 17
Pienvesiensuojelu
enumeration 18
Rantojensuojelu
enumeration 19
Soidensuojelu
enumeration 20
Uhanalaisten lajien suojelu
enumeration 21
Vanhojen metsien suojelu
enumeration 22
Natura 2000
enumeration 23
Erämaa-alueet
enumeration 24
Erityiset suojelualueet
enumeration 25
Luontotyyppipäätökset
enumeration 26
Metsähallituksen suojelualueet
enumeration 27
Mikkelinsaarten saariryhmän suojelu
enumeration 29
Yksityinen suojelu
enumeration 30
Turvekerros 0 - 30 cm
enumeration 31
Turvekerros 30 - 80 cm
enumeration 32
Turvekerros 80 - 110 cm
enumeration 33
Turvekerros 110 - cm
enumeration 40
Muu arvokas elinympäristö
enumeration 41
Hoidettu
enumeration 42
Luonnontilainen
enumeration 43
Metsälain tärkeä elinympäristö
enumeration 44
Luonnonsuojelulain luontotyyppi
enumeration 45
Mahdollinen metsälain tärkeä elinympäristö
enumeration 46
Harvinainen elinympäristö (PEFC, krit. 10 c)
enumeration 47
FSC-suojelukohde
enumeration 48
FSC-erityishakkuukohde
enumeration 49
FSC-HCV -alue
enumeration 50
Säilytetään
enumeration 51
Avataan
enumeration 52
Peitetään
enumeration 55
Paikkatietoanalyysillä tuotettu tieto
enumeration 56
Varmennettava maastossa
enumeration 60
Lievä
enumeration 61
Keskinkertainen
enumeration 62
Voimakas
enumeration 65
Keskimääräistä enemmän
enumeration 66
Erittäin paljon
enumeration 68
Lisääntymispaikka
enumeration 69
Levähdyspaikka
enumeration 70
Elinympäristö
enumeration 71
Kesälaidun
enumeration 72
Kulkureitti
enumeration 73
Muuttoreitti
enumeration 74
Pesä/pesimäalue
enumeration 75
Pesäluolasto
enumeration 76
Ruokailupaikka/ravintoalue
enumeration 77
Ruokintapaikka
enumeration 78
Soidinpaikka
enumeration 79
Talvehtimisalue
enumeration 80
Ei tarvetta
enumeration 81
Ei vielä arvioitavissa
enumeration 82
Epäonnistunut luontainen uudistaminen
enumeration 83
Onnistunut luontainen uudistaminen
enumeration 84
Pilalla
enumeration 85
Puulaji oikea
enumeration 86
Toteutettu (toimenpide)
enumeration 87
Havaittu maastossa, ei ilmoitusta
enumeration 88
Maastossa löydetty
enumeration 89
Maastossa löydetty, rajaus muuttunut
enumeration 90
Mk ilmoittanut
enumeration 91
Mhy ilmoittanut
enumeration 92
Mo ilmoittanut
enumeration 93
Puunostaja ilmoittanut
enumeration 94
Muu ilmoittanut
enumeration 95
Mk ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 96
Mhy ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 97
Mo ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 98
Puunostaja ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 99
Muu ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 100
Urakoitsija ilmoittanut
enumeration 101
IBA-alue
enumeration 102
FINIBA-alue
enumeration 103
Metson soidinalue
enumeration 104
Sääksen asuttu pesä
enumeration 105
Lehtipuuvaltainen metsä, jossa hakkuurajoitus
enumeration 200
Yksittäisiä puita tai taimia, vähemmän kuin 10 kpl
enumeration 201
Pienehkö alue, urheilukentän kokoinen tai pienempi
enumeration 202
Suuri alue
enumeration 1000
En osaa sanoa
enumeration 9976
Suojeltu metsälain mukaan
enumeration 9977
Suojeltu muinaismuistolain mukaan
Used by
Element Group FeatureDataGroup
Source
<xs:element name="FeatureAdditionalCode" type="co:FeatureAdditionalCodeType"/>
Element Validity
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Erityispiirteen voimassaolo.
Diagram
Diagram index13.tmp#id903 index13.tmp#id906 index13.tmp#id908 index13.tmp#id902
Type ValidityType
Properties
content: complex
Used by
Model StartDate , EndDate , Explanation
Children EndDate, Explanation, StartDate
Instance
<Validity>
 <StartDate>{1,1}</StartDate>
 <EndDate>{1,1}</EndDate>
 <Explanation>{1,1}</Explanation>
</Validity>
Source
<xs:element name="Validity" type="sf:ValidityType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Erityispiirteen voimassaolo.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element FeatureInfo
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Diagram
Diagram index13.tmp#id911
Type FeatureInfoType
Properties
content: simple
Used by
Source
<xs:element name="FeatureInfo" type="sf:FeatureInfoType"/>
Element FeatureAdditionalInfo
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Diagram
Diagram index13.tmp#id913
Type FeatureAdditionalInfoType
Properties
content: simple
Used by
Source
<xs:element name="FeatureAdditionalInfo" type="sf:FeatureAdditionalInfoType"/>
Element ObservationDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Havaintopäivämäärä
Observation date
Diagram
Diagram index12.tmp#id160
Type DateType
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900-01-01
Used by
Source
<xs:element name="ObservationDate" type="co:DateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Havaintopäivämäärä</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Observation date</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element UsingRight
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Käyttöoikeus
Using right
Diagram
Diagram index57.tmp#id917 index57.tmp#id918 index57.tmp#id919 index57.tmp#id920 index57.tmp#id922 index57.tmp#id923 index57.tmp#id925 index57.tmp#id916
Type UsingRightType
Properties
content: complex
Used by
Model UsingRightExists , UsingRightExaminedDate , UsingRightCompensation , UsingRightCompensationAmount{0,1} , UsingRightCompensationDescription{0,1} , UsingRightCompensationResponsible , UsingRightDescription{0,1}
Children UsingRightCompensation, UsingRightCompensationAmount, UsingRightCompensationDescription, UsingRightCompensationResponsible, UsingRightDescription, UsingRightExaminedDate, UsingRightExists
Instance
<UsingRight>
 <UsingRightExists>{1,1}</UsingRightExists>
 <UsingRightExaminedDate>{1,1}</UsingRightExaminedDate>
 <UsingRightCompensation>{1,1}</UsingRightCompensation>
 <UsingRightCompensationAmount>{0,1}</UsingRightCompensationAmount>
 <UsingRightCompensationDescription>{0,1}</UsingRightCompensationDescription>
 <UsingRightCompensationResponsible>{1,1}</UsingRightCompensationResponsible>
 <UsingRightDescription>{0,1}</UsingRightDescription>
</UsingRight>
Source
<xs:element name="UsingRight" type="UsingRightType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Käyttöoikeus</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Using right</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element UsingRightExists
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Käyttöoikeuden olemassaolo
Using right existence
Diagram
Diagram index12.tmp#id150
Type YesNoNotKnownType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type UsingRightType
Source
<xs:element name="UsingRightExists" type="co:YesNoNotKnownType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Käyttöoikeuden olemassaolo</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Using right existence</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element UsingRightExaminedDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Käyttöoikeus selvitetty, päivämäärä
Using right examination date
Diagram
Diagram index12.tmp#id160
Type DateType
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900-01-01
Used by
Complex Type UsingRightType
Source
<xs:element name="UsingRightExaminedDate" type="co:DateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Käyttöoikeus selvitetty, päivämäärä</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Using right examination date</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element UsingRightCompensation
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Käyttöoikeuskorvaus
Using right compensation
Diagram
Diagram index12.tmp#id150
Type YesNoNotKnownType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type UsingRightType
Source
<xs:element name="UsingRightCompensation" type="co:YesNoNotKnownType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Käyttöoikeuskorvaus</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Using right compensation</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element UsingRightCompensationAmount
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Käyttöoikeuskorvauksen määrä
Using right compensation amount
Diagram
Diagram index12.tmp#id921
Type Decimal7And2Type
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 10000000
minExclusive -10000000
Used by
Complex Type UsingRightType
Source
<xs:element name="UsingRightCompensationAmount" type="co:Decimal7And2Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Käyttöoikeuskorvauksen määrä</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Using right compensation amount</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element UsingRightCompensationDescription
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Käyttöoikeuskorvauksen kuvaus
Using right compensation description
Diagram
Diagram index12.tmp#id77
Type String1500Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 1500
Used by
Complex Type UsingRightType
Source
<xs:element name="UsingRightCompensationDescription" type="co:String1500Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Käyttöoikeuskorvauksen kuvaus</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Using right compensation description</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element UsingRightCompensationResponsible
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Käyttöoikeuskorvauksesta vastaava taho
Using right compensation responsibility
Diagram
Diagram index7.tmp#id924
Type UsingRightResponsibleType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Ei määritelty
enumeration 1
Myyjä tai myyjän edustaja
enumeration 2
Ostaja
enumeration 3
Muu
Used by
Complex Type UsingRightType
Source
<xs:element name="UsingRightCompensationResponsible" type="co:UsingRightResponsibleType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Käyttöoikeuskorvauksesta vastaava taho</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Using right compensation responsibility</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element UsingRightDescription
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Käyttöoikeuden kuvaus
Using right description
Diagram
Diagram index12.tmp#id77
Type String1500Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 1500
Used by
Complex Type UsingRightType
Source
<xs:element name="UsingRightDescription" type="co:String1500Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Käyttöoikeuden kuvaus</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Using right description</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element MainFeature
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Pääasiallisen erityispiirteen osoittava tieto.
Boolean for the main special feature.
Diagram
Diagram index7.tmp#id151
Type YesNoType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Ei
enumeration 1
Kyllä
Used by
Source
<xs:element name="MainFeature" type="co:YesNoType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Pääasiallisen erityispiirteen osoittava tieto.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Boolean for the main special feature.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element InventoryDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Inventointipäivämäärä
Inventory date
Diagram
Diagram index12.tmp#id160
Type DateType
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900-01-01
Used by
Source
<xs:element name="InventoryDate" type="co:DateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Inventointipäivämäärä</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Inventory date</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element TreeStandData
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Puustotiedot
Tree stand data
Diagram
Diagram index19.tmp#id535 index19.tmp#id534
Type TreeStandDataType
Properties
content: complex
Used by
Model TreeStandDataDate+
Children TreeStandDataDate
Instance
<TreeStandData>
 <TreeStandDataDate date="" infoProviderOrganizationName="" infoProviderRole="" inventoryMethod="" type="">{1,unbounded}</TreeStandDataDate>
</TreeStandData>
Source
<xs:element name="TreeStandData" type="ts:TreeStandDataType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puustotiedot</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Tree stand data</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element UsingRestrictions
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Erityispiirteestä aiheutuvat käytönrajoitukset
Using restrictions caused by special feature
Diagram
Diagram index57.tmp#id1511 index57.tmp#id1510
Type UsingRestrictionsType
Properties
content: complex
Used by
Model UsingRestriction+
Children UsingRestriction
Instance
<UsingRestrictions>
 <UsingRestriction>{1,unbounded}</UsingRestriction>
</UsingRestrictions>
Source
<xs:element name="UsingRestrictions" type="UsingRestrictionsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Erityispiirteestä aiheutuvat käytönrajoitukset</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Using restrictions caused by special feature</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element UsingRestriction
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Diagram
Diagram index12.tmp#id1156 index12.tmp#id1158 index13.tmp#id1513 index13.tmp#id1514 index13.tmp#id1515 index57.tmp#id1517 index57.tmp#id1512
Type UsingRestrictionType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type UsingRestrictionsType
Model RestrictionType , RestrictionCode , RestrictionStartDate{0,1} , RestrictionEndDate{0,1} , BufferDistance{0,1} , RestrictionDescription{0,1}
Children BufferDistance, RestrictionCode, RestrictionDescription, RestrictionEndDate, RestrictionStartDate, RestrictionType
Instance
<UsingRestriction>
 <RestrictionType>{1,1}</RestrictionType>
 <RestrictionCode>{1,1}</RestrictionCode>
 <RestrictionStartDate>{0,1}</RestrictionStartDate>
 <RestrictionEndDate>{0,1}</RestrictionEndDate>
 <BufferDistance>{0,1}</BufferDistance>
 <RestrictionDescription>{0,1}</RestrictionDescription>
</UsingRestriction>
Source
<xs:element name="UsingRestriction" type="UsingRestrictionType"/>
Element RestrictionDescription
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Käyttönrajoituksen kuvaus
Restriction description
Diagram
Diagram index12.tmp#id77
Type String1500Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 1500
Used by
Complex Type UsingRestrictionType
Source
<xs:element name="RestrictionDescription" type="co:String1500Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Käyttönrajoituksen kuvaus</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Restriction description</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Complex Type BasicFeature2Type
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Yksittäisen erityispiirteen tiedot.
Single feature data.
Diagram
Diagram index57.tmp#id926 index57.tmp#id882 index57.tmp#id892 index57.tmp#id895 index57.tmp#id899 index57.tmp#id894 index57.tmp#id901 index57.tmp#id910 index57.tmp#id912 index57.tmp#id914 index57.tmp#id915
Used by
Model Identifiers{0,1} , FeatureType , FeatureCode , FeatureAdditionalCode{0,1} , Validity{0,1} , FeatureInfo{0,1} , FeatureAdditionalInfo{0,1} , ObservationDate{0,1} , UsingRight{0,1}
Children FeatureAdditionalCode, FeatureAdditionalInfo, FeatureCode, FeatureInfo, FeatureType, Identifiers, ObservationDate, UsingRight, Validity
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.Feature can be identified using string id.
Source
<xs:complexType name="BasicFeature2Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäisen erityispiirteen tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single feature data.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Identifiers" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="FeatureType"/>
  <xs:group ref="FeatureDataGroup" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="Validity" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="FeatureInfo" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="FeatureAdditionalInfo" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="ObservationDate" minOccurs="0"/>
  <!--	<xs:element ref="Storage" minOccurs="0"/>-->
  <xs:element ref="UsingRight" minOccurs="0"/>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Feature can be identified using string id.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Complex Type IdentifiersType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Kohteen (pisteen, viivan tai alueen) tunnisteet.
Identifiers of object.
Diagram
Diagram index13.tmp#id885 index13.tmp#id884
Type extension of IdentifiersType
Type hierarchy
Used by
Element Identifiers
Model Identifier+
Children Identifier
Source
<xs:complexType name="IdentifiersType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kohteen (pisteen, viivan tai alueen) tunnisteet.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Identifiers of object.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexContent>
  <xs:extension base="sf:IdentifiersType"/>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>
Complex Type UsingRightType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Käyttöoikeuksien tiedot
Using rights information
Diagram
Diagram index57.tmp#id917 index57.tmp#id918 index57.tmp#id919 index57.tmp#id920 index57.tmp#id922 index57.tmp#id923 index57.tmp#id925
Used by
Element UsingRight
Model UsingRightExists , UsingRightExaminedDate , UsingRightCompensation , UsingRightCompensationAmount{0,1} , UsingRightCompensationDescription{0,1} , UsingRightCompensationResponsible , UsingRightDescription{0,1}
Children UsingRightCompensation, UsingRightCompensationAmount, UsingRightCompensationDescription, UsingRightCompensationResponsible, UsingRightDescription, UsingRightExaminedDate, UsingRightExists
Source
<xs:complexType name="UsingRightType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Käyttöoikeuksien tiedot</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Using rights information</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="UsingRightExists"/>
  <xs:element ref="UsingRightExaminedDate"/>
  <xs:element ref="UsingRightCompensation"/>
  <xs:element ref="UsingRightCompensationAmount" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="UsingRightCompensationDescription" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="UsingRightCompensationResponsible"/>
  <xs:element ref="UsingRightDescription" minOccurs="0"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type LocatedSpecialFeature2Type
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Diagram
Diagram index57.tmp#id926 index57.tmp#id882 index57.tmp#id892 index57.tmp#id895 index57.tmp#id899 index57.tmp#id894 index57.tmp#id901 index57.tmp#id910 index57.tmp#id912 index57.tmp#id914 index57.tmp#id915 index57.tmp#id881 index15.tmp#id445 index15.tmp#id954 index29.tmp#id442 index29.tmp#id964 index29.tmp#id953
Type extension of BasicFeature2Type
Type hierarchy
Used by
Model Identifiers{0,1} , FeatureType , FeatureCode , FeatureAdditionalCode{0,1} , Validity{0,1} , FeatureInfo{0,1} , FeatureAdditionalInfo{0,1} , ObservationDate{0,1} , UsingRight{0,1} , (gml:pointProperty | gml:lineStringProperty | PolygonGeometry | MultiPolygonGeometry)
Children FeatureAdditionalCode, FeatureAdditionalInfo, FeatureCode, FeatureInfo, FeatureType, Identifiers, MultiPolygonGeometry, ObservationDate, PolygonGeometry, UsingRight, Validity, gml:lineStringProperty, gml:pointProperty
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.Feature can be identified using string id.
Source
<xs:complexType name="LocatedSpecialFeature2Type">
 <xs:complexContent>
  <xs:extension base="BasicFeature2Type">
   <xs:group ref="gdt:AlternativeGeometries2Group"/>
  </xs:extension>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>
Complex Type UsingRestrictionsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Diagram
Diagram index57.tmp#id1511
Used by
Model UsingRestriction+
Children UsingRestriction
Source
<xs:complexType name="UsingRestrictionsType">
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="UsingRestriction" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type UsingRestrictionType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Diagram
Diagram index12.tmp#id1156 index12.tmp#id1158 index13.tmp#id1513 index13.tmp#id1514 index13.tmp#id1515 index57.tmp#id1517
Used by
Model RestrictionType , RestrictionCode , RestrictionStartDate{0,1} , RestrictionEndDate{0,1} , BufferDistance{0,1} , RestrictionDescription{0,1}
Children BufferDistance, RestrictionCode, RestrictionDescription, RestrictionEndDate, RestrictionStartDate, RestrictionType
Source
<xs:complexType name="UsingRestrictionType">
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="co:RestrictionType"/>
  <xs:element ref="co:RestrictionCode"/>
  <xs:element ref="sf:RestrictionStartDate" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="sf:RestrictionEndDate" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="sf:BufferDistance" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="RestrictionDescription" minOccurs="0"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type BasicFeature1Type
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Yksittäisen erityispiirteen tiedot.
Single feature data.
Diagram
Diagram index57.tmp#id1519 index57.tmp#id1520 index57.tmp#id1521 index12.tmp#id543 index12.tmp#id545 index57.tmp#id882 index57.tmp#id1506 index57.tmp#id892 index57.tmp#id895 index57.tmp#id899 index57.tmp#id894 index57.tmp#id1509 index57.tmp#id901 index57.tmp#id910 index57.tmp#id912 index57.tmp#id1507 index12.tmp#id432
Used by
Element SpecialFeature
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , Identifiers{0,1} , MainFeature{0,1} , (FeatureType | (FeatureCode , FeatureAdditionalCode{0,1})) , UsingRestrictions{0,1} , Validity{0,1} , FeatureInfo{0,1} , FeatureAdditionalInfo{0,1} , InventoryDate{0,1} , DataSource{0,1}
Children ChangeState, ChangeTime, DataSource, FeatureAdditionalCode, FeatureAdditionalInfo, FeatureCode, FeatureInfo, FeatureType, Identifiers, InventoryDate, MainFeature, UsingRestrictions, Validity
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.Feature can be identified using string id.
infoProviderOrganizationName OrganizationNameType optional
Tiedon tuottajaorganisaation nimiInfo provider organization name
infoProviderRole InfoProviderRoleType optional
Tiedon tuottajan luokitteluInfo provider role
Source
<xs:complexType name="BasicFeature1Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäisen erityispiirteen tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single feature data.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="co:ChangeState" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:ChangeTime" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="Identifiers" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="MainFeature" minOccurs="0"/>
  <xs:choice>
   <xs:element ref="FeatureType"/>
   <xs:group ref="FeatureDataGroup"/>
  </xs:choice>
  <xs:element ref="UsingRestrictions" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="Validity" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="FeatureInfo" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="FeatureAdditionalInfo" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="InventoryDate" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:DataSource" minOccurs="0"/>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Feature can be identified using string id.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="infoProviderRole" type="co:InfoProviderRoleType" use="optional">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedon tuottajan luokittelu</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Info provider role</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="infoProviderOrganizationName" type="ci:OrganizationNameType" use="optional">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedon tuottajaorganisaation nimi</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Info provider organization name</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Complex Type LocatedSpecialFeature1Type
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Diagram
Diagram index57.tmp#id1524 index12.tmp#id543 index12.tmp#id545 index57.tmp#id882 index57.tmp#id1506 index57.tmp#id892 index57.tmp#id895 index57.tmp#id899 index57.tmp#id894 index57.tmp#id1509 index57.tmp#id901 index57.tmp#id910 index57.tmp#id912 index57.tmp#id1507 index57.tmp#id1508 index12.tmp#id432 index57.tmp#id1523 index15.tmp#id445 index15.tmp#id954 index29.tmp#id442 index29.tmp#id526 index29.tmp#id1525
Type extension of BasicFeature4Type
Type hierarchy
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , Identifiers{0,1} , MainFeature{0,1} , (FeatureType | (FeatureCode , FeatureAdditionalCode{0,1})) , UsingRestrictions{0,1} , Validity{0,1} , FeatureInfo{0,1} , FeatureAdditionalInfo{0,1} , InventoryDate{0,1} , TreeStandData{0,1} , DataSource{0,1} , (gml:pointProperty | gml:lineStringProperty | PolygonGeometry | MultiPolygonGeometry)
Children ChangeState, ChangeTime, DataSource, FeatureAdditionalCode, FeatureAdditionalInfo, FeatureCode, FeatureInfo, FeatureType, Identifiers, InventoryDate, MainFeature, MultiPolygonGeometry, PolygonGeometry, TreeStandData, UsingRestrictions, Validity, gml:lineStringProperty, gml:pointProperty
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.Feature can be identified using string id.
Source
<xs:complexType name="LocatedSpecialFeature1Type">
 <xs:complexContent>
  <xs:extension base="BasicFeature4Type">
   <xs:group ref="gdt:AlternativeGeometriesGroup"/>
  </xs:extension>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>
Complex Type BasicFeature4Type
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Yksittäisen erityispiirteen tiedot.
Single feature data.
Diagram
Diagram index57.tmp#id1524 index12.tmp#id543 index12.tmp#id545 index57.tmp#id882 index57.tmp#id1506 index57.tmp#id892 index57.tmp#id895 index57.tmp#id899 index57.tmp#id894 index57.tmp#id1509 index57.tmp#id901 index57.tmp#id910 index57.tmp#id912 index57.tmp#id1507 index57.tmp#id1508 index12.tmp#id432
Used by
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , Identifiers{0,1} , MainFeature{0,1} , (FeatureType | (FeatureCode , FeatureAdditionalCode{0,1})) , UsingRestrictions{0,1} , Validity{0,1} , FeatureInfo{0,1} , FeatureAdditionalInfo{0,1} , InventoryDate{0,1} , TreeStandData{0,1} , DataSource{0,1}
Children ChangeState, ChangeTime, DataSource, FeatureAdditionalCode, FeatureAdditionalInfo, FeatureCode, FeatureInfo, FeatureType, Identifiers, InventoryDate, MainFeature, TreeStandData, UsingRestrictions, Validity
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.Feature can be identified using string id.
Source
<xs:complexType name="BasicFeature4Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäisen erityispiirteen tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single feature data.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="co:ChangeState" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:ChangeTime" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="Identifiers" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="MainFeature" minOccurs="0"/>
  <xs:choice>
   <xs:element ref="FeatureType"/>
   <xs:group ref="FeatureDataGroup"/>
  </xs:choice>
  <xs:element ref="UsingRestrictions" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="Validity" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="FeatureInfo" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="FeatureAdditionalInfo" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="InventoryDate" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="TreeStandData" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:DataSource" minOccurs="0"/>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Feature can be identified using string id.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Complex Type BasicFeature3Type
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Yksittäisen erityispiirteen tiedot.
Single feature data.
Diagram
Diagram index57.tmp#id1527 index57.tmp#id895 index57.tmp#id899 index57.tmp#id894 index57.tmp#id910 index57.tmp#id912
Used by
Model FeatureCode , FeatureAdditionalCode{0,1} , FeatureInfo{0,1} , FeatureAdditionalInfo{0,1}
Children FeatureAdditionalCode, FeatureAdditionalInfo, FeatureCode, FeatureInfo
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.Feature can be identified using string id.
Source
<xs:complexType name="BasicFeature3Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäisen erityispiirteen tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single feature data.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:group ref="FeatureDataGroup"/>
  <xs:element ref="FeatureInfo" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="FeatureAdditionalInfo" minOccurs="0"/>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Feature can be identified using string id.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Complex Type LocatedSpecialFeature3Type
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Diagram
Diagram index57.tmp#id1527 index57.tmp#id895 index57.tmp#id899 index57.tmp#id894 index57.tmp#id910 index57.tmp#id912 index57.tmp#id1526 index15.tmp#id445 index15.tmp#id954 index17.tmp#id510 index29.tmp#id526 index29.tmp#id1529
Type extension of BasicFeature3Type
Type hierarchy
Model FeatureCode , FeatureAdditionalCode{0,1} , FeatureInfo{0,1} , FeatureAdditionalInfo{0,1} , (gml:pointProperty | gml:lineStringProperty | gml:polygonProperty | MultiPolygonGeometry)
Children FeatureAdditionalCode, FeatureAdditionalInfo, FeatureCode, FeatureInfo, MultiPolygonGeometry, gml:lineStringProperty, gml:pointProperty, gml:polygonProperty
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.Feature can be identified using string id.
Source
<xs:complexType name="LocatedSpecialFeature3Type">
 <xs:complexContent>
  <xs:extension base="BasicFeature3Type">
   <xs:group ref="gdt:SimpleAlternativeGeometriesGroup"/>
  </xs:extension>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>
Attribute BasicFeature2Type / @id
Namespace No namespace
Annotations
Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Feature can be identified using string id.
Type xs:string
Properties
content: simple
Used by
Complex Type BasicFeature2Type
Source
<xs:attribute name="id" type="xs:string">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Feature can be identified using string id.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
Attribute BasicFeature1Type / @id
Namespace No namespace
Annotations
Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Feature can be identified using string id.
Type xs:string
Properties
content: simple
Used by
Complex Type BasicFeature1Type
Source
<xs:attribute name="id" type="xs:string">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Feature can be identified using string id.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
Attribute BasicFeature1Type / @infoProviderRole
Namespace No namespace
Annotations
Tiedon tuottajan luokittelu
Info provider role
Type InfoProviderRoleType
Properties
use: optional
Facets
enumeration 1
Metsänomistaja
enumeration 2
Toimihenkilö
enumeration 3
Urakoitsija
Used by
Complex Type BasicFeature1Type
Source
<xs:attribute name="infoProviderRole" type="co:InfoProviderRoleType" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedon tuottajan luokittelu</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Info provider role</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
Attribute BasicFeature1Type / @infoProviderOrganizationName
Namespace No namespace
Annotations
Tiedon tuottajaorganisaation nimi
Info provider organization name
Type OrganizationNameType
Type hierarchy
Properties
use: optional
Facets
maxLength 200
Used by
Complex Type BasicFeature1Type
Source
<xs:attribute name="infoProviderOrganizationName" type="ci:OrganizationNameType" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedon tuottajaorganisaation nimi</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Info provider organization name</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
Attribute BasicFeature4Type / @id
Namespace No namespace
Annotations
Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Feature can be identified using string id.
Type xs:string
Properties
content: simple
Used by
Complex Type BasicFeature4Type
Source
<xs:attribute name="id" type="xs:string">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Feature can be identified using string id.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
Attribute BasicFeature3Type / @id
Namespace No namespace
Annotations
Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Feature can be identified using string id.
Type xs:string
Properties
content: simple
Used by
Complex Type BasicFeature3Type
Source
<xs:attribute name="id" type="xs:string">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Feature can be identified using string id.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
Element Group FeatureDataGroup
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature
Annotations
Yksittäisen erityispiirteen tarkat tiedot.
Single feature detailed data.
Diagram
Diagram index57.tmp#id895 index57.tmp#id899
Used by
Model FeatureCode , FeatureAdditionalCode{0,1}
Children FeatureAdditionalCode, FeatureCode
Source
<xs:group name="FeatureDataGroup">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäisen erityispiirteen tarkat tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single feature detailed data.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="FeatureCode"/>
  <xs:element ref="FeatureAdditionalCode" minOccurs="0"/>
 </xs:sequence>
</xs:group>