Showing:

Annotations
Diagrams
Facets
Instances
Properties
Source
Used by
Imported schema StandBase_20110214.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Properties
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
version: 1.0
Element Identifier
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id258 index2.tmp#id261 index2.tmp#id257
Type IdentifierType
Properties
content: complex
Used by
Model IdentifierType , IdentifierValue
Children IdentifierType, IdentifierValue
Instance
<Identifier>
 <IdentifierType>{1,1}</IdentifierType>
 <IdentifierValue>{1,1}</IdentifierValue>
</Identifier>
Source
<xs:element name="Identifier" type="IdentifierType"/>
Element IdentifierType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id259
Type IdentifierTypeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Alue. Aluetunniste.
enumeration 2
Lohko. Lohkotunniste.
enumeration 3
Metsäsuunnitelma. Metsäsuunnitelman tunniste.
enumeration 4
Inventointialue. Inventointialuetunniste. Inventointialueen tai muun vastaavan tiedon tuottajaosapuolen aluejaon tunniste.
enumeration 5
Tiedon tuottaja. Tallentajatunniste. Tiedon tallentajaan, inventoijaan tai suunnittelijaan viittaava tunniste.
enumeration 6
Kuvion / tunnuspisteen kuvaustapa / laji.
enumeration 7
Kuvion tilaa kuvaava tunnus.
Used by
Complex Type IdentifierType
Source
<xs:element name="IdentifierType" type="IdentifierTypeType"/>
Element IdentifierValue
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id262
Type IdentifierValueType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Used by
Complex Type IdentifierType
Source
<xs:element name="IdentifierValue" type="IdentifierValueType"/>
Element Identifiers
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id256 index2.tmp#id255
Type IdentifiersType
Properties
content: complex
Model Identifier+
Children Identifier
Instance
<Identifiers>
 <Identifier>{1,unbounded}</Identifier>
</Identifiers>
Source
<xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType"/>
Element StandNumber
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id266
Type StandNumberType
Properties
content: simple
Facets
pattern [0-9]{1,4}
Source
<xs:element name="StandNumber" type="StandNumberType"/>
Element StandNumberExtension
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id269
Type StandNumberExtensionType
Properties
content: simple
Facets
maxLength 1
Source
<xs:element name="StandNumberExtension" type="StandNumberExtensionType"/>
Element MainGroup
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id272
Type MainGroupType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Metsämaa
enumeration 2
Kitumaa
enumeration 3
Joutomaa
enumeration 4
Muu metsätalousmaa
enumeration 5
Tontti
enumeration 6
Maatalousmaa
enumeration 7
Muu maa
enumeration 8
Vesistö
Source
<xs:element name="MainGroup" type="MainGroupType"/>
Element SubGroup
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id275
Type SubGroupType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Kangas
enumeration 2
Korpi
enumeration 3
Räme
enumeration 4
Neva
enumeration 5
Letto
Source
<xs:element name="SubGroup" type="SubGroupType"/>
Element FertilityClass
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id278
Type FertilityClassType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturvekangas)
enumeration 2
Lehtomainen kangas, vastaava suo ja ruohoturvekangas
enumeration 3
Tuore kangas, vastaava suo ja mustikkaturvekangas
enumeration 4
Kuivahko kangas, vastaava suo ja puolukkaturvekangas
enumeration 5
Kuiva kangas, vastaava suo ja varputurvekangas
enumeration 6
Karukkokangas, vastaava suo (ja jäkäläturvekangas)
enumeration 7
Kalliomaa ja hietikko
enumeration 8
Lakimetsä ja tunturi
Source
<xs:element name="FertilityClass" type="FertilityClassType"/>
Element SoilType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id281
Type SoilTypeType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 10
Keskikarkea tai karkea kangasmaa
enumeration 11
Karkea moreeni
enumeration 12
Karkea lajittunut maalaji
enumeration 20
Hienojakoinen kangasmaa
enumeration 21
Hienoainesmoreeni
enumeration 22
Hienojakoinen lajittunut maalaji
enumeration 30
Kivinen keskikarkea tai karkea kangasmaa
enumeration 31
Kivinen karkea moreeni
enumeration 32
Kivinen karkea lajittunut maalaji
enumeration 40
Kivinen hienojakoinen kangasmaa
enumeration 50
Kallio tai kivikko
enumeration 60
Turvemaa
enumeration 61
Saraturve
enumeration 62
Rahkaturve
enumeration 63
Puuvaltainen turve
enumeration 64
Eroosioherkkä saraturve (von Post luokka yli 5)
enumeration 65
Eroosioherkkä rahkaturve (von Post luokka yli 5)
enumeration 66
Maatumaton saraturve (von Post luokka enintään 5)
enumeration 67
Maatumaton rahkaturve (von Post luokka enintään 5)
enumeration 70
Multamaa
enumeration 80
Liejumaa
Source
<xs:element name="SoilType" type="SoilTypeType"/>
Element DrainageState
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id284
Type DrainageStateType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Ojittamaton kangas
enumeration 2
Soistunut kangas
enumeration 3
Ojitettu kangas
enumeration 6
Luonnontilainen suo
enumeration 7
Ojikko
enumeration 8
Muuttuma
enumeration 9
Turvekangas
Source
<xs:element name="DrainageState" type="DrainageStateType"/>
Element DitchingYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id287
Type DitchingYearType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1970
Source
<xs:element name="DitchingYear" type="DitchingYearType"/>
Element DevelopmentClass
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id291
Type DevelopmentClassType
Properties
content: simple
Facets
enumeration A0
Aukea
enumeration S0
Siemenpuumetsikkö
enumeration T1
Taimikko alle 1,3 m
enumeration T2
Taimikko yli 1,3 m
enumeration Y1
Ylispuustoinen taimikko
enumeration 02
Nuori kasvatusmetsikkö
enumeration 03
Varttunut kasvatusmetsikkö
enumeration 04
Uudistuskypsä metsikkö
enumeration 05
Suojuspuumetsikkö
Source
<xs:element name="DevelopmentClass" type="DevelopmentClassType"/>
Element StandQuality
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id294
Type StandQualityType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 10
Hyvä
enumeration 11
Kehityskelpoinen, hyvä
enumeration 20
Tyydyttävä
enumeration 21
Kehityskelpoinen, tyydyttävä: aukkoinen, harva, vähäpuustoinen
enumeration 22
Kehityskelpoinen, tyydyttävä: ylitiheä, hoitamaton
enumeration 23
Kehityskelpoinen tyydyttävä/välttävä: vajaalaatuinen
enumeration 30
Välttävä
enumeration 31
Kehityskelvoton: aukkoinen, harva, vähäpuustoinen
enumeration 32
Kehityskelvoton: ylitiheä, hoitamaton
enumeration 33
Kehityskelvoton: kasvupaikalle metsänhoidollisesti sopimaton puulaji
enumeration 34
Kehityskelvoton: yli-ikäinen
enumeration 35
Kehityskelvoton: huonokasvuinen, harsittu, jätemetsikkö
enumeration 36
Kehityskelvoton: tuhometsikkö
Source
<xs:element name="StandQuality" type="StandQualityType"/>
Element MainTreeSpecies
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id297
Type MainTreeSpeciesType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Mänty
enumeration 2
Kuusi
enumeration 3
Rauduskoivu
enumeration 4
Hieskoivu
enumeration 5
Haapa
enumeration 6
Harmaaleppä
enumeration 7
Tervaleppä
enumeration 8
Muu havupuu
enumeration 9
Muu lehtipuu
enumeration 10
Douglaskuusi
enumeration 11
Kataja
enumeration 12
Kontortamänty
enumeration 13
Kynäjalava
enumeration 14
Lehtikuusi
enumeration 15
Metsälehmus
enumeration 16
Mustakuusi
enumeration 17
Paju
enumeration 18
Pihlaja
enumeration 19
Pihta
enumeration 20
Raita
enumeration 21
Saarni
enumeration 22
Sembramänty
enumeration 23
Serbiankuusi
enumeration 24
Tammi
enumeration 25
Tuomi
enumeration 26
Vaahtera
enumeration 27
Visakoivu
enumeration 28
Vuorijalava
enumeration 29
Lehtipuu
enumeration 30
Havupuu
Source
<xs:element name="MainTreeSpecies" type="MainTreeSpeciesType"/>
Element Accessibility
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id300
Type AccessibilityType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Myös kelirikon aikana
enumeration 2
Myös sulan maan, mutta ei kelirikon aikana
enumeration 3
Myös sulan maan aikana kuivana kautena
enumeration 4
Vain kun maa on jäässä
Source
<xs:element name="Accessibility" type="AccessibilityType"/>
Element CuttingRestriction
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id303
Type CuttingRestrictionType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Ei rajoituksia
enumeration 1
Ei ylispuidenpoistoa
enumeration 2
Ei ensiharvennuksia
enumeration 3
Ei harvennushakkuita
enumeration 4
Ei kasvatushakkuita
enumeration 5
Ei avohakkuuta
enumeration 6
Ei suojuspuuhakkuuta
enumeration 7
Ei siemenpuuhakkuuta
enumeration 8
Ei uudistushakkuuta
enumeration 9
Ei hakkuita
Source
<xs:element name="CuttingRestriction" type="CuttingRestrictionType"/>
Element SilvicultureRestriction
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id306
Type SilvicultureRestrictionType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Ei rajoituksia
enumeration 3
Ei viljelyä
enumeration 5
Ei maanmuokkausta
enumeration 6
Ei ojitusta
enumeration 7
Ei maa-ainestenottoa
enumeration 9
Ei metsänhoitotöitä
Source
<xs:element name="SilvicultureRestriction" type="SilvicultureRestrictionType"/>
Element StandBasicDataDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id309
Type StandBasicDataDateType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1970-01-01
Source
<xs:element name="StandBasicDataDate" type="StandBasicDataDateType"/>
Element StandInfo
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id312
Type StandInfoType
Properties
content: simple
Source
<xs:element name="StandInfo" type="StandInfoType"/>
Element Area
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id317
Type AreaType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 4
Source
<xs:element name="Area" type="AreaType"/>
Element AreaDecrease
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Diagram
Diagram index2.tmp#id321
Type AreaDecreaseType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 4
Source
<xs:element name="AreaDecrease" type="AreaDecreaseType"/>
Complex Type IdentifiersType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Kuvion tunnisteet.
Identifiers of stand.
Diagram
Diagram index2.tmp#id256
Used by
Complex Type IdentifiersType
Element Identifiers
Model Identifier+
Children Identifier
Source
<xs:complexType name="IdentifiersType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kuvion tunnisteet.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Identifiers of stand.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Identifier" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type IdentifierType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Yksittäinen kuvion tunniste.
Single identifier of stand.
Diagram
Diagram index2.tmp#id258 index2.tmp#id261
Used by
Element Identifier
Model IdentifierType , IdentifierValue
Children IdentifierType, IdentifierValue
Source
<xs:complexType name="IdentifierType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäinen kuvion tunniste.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single identifier of stand.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="IdentifierType"/>
  <xs:element ref="IdentifierValue"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type IdentifierTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Tunnisteen laji.
Type of identifier.
Diagram
Diagram index5.tmp#id260
Type restriction of IdentifierTypeType
Type hierarchy
Facets
enumeration 1
Alue. Aluetunniste.
enumeration 2
Lohko. Lohkotunniste.
enumeration 3
Metsäsuunnitelma. Metsäsuunnitelman tunniste.
enumeration 4
Inventointialue. Inventointialuetunniste. Inventointialueen tai muun vastaavan tiedon tuottajaosapuolen aluejaon tunniste.
enumeration 5
Tiedon tuottaja. Tallentajatunniste. Tiedon tallentajaan, inventoijaan tai suunnittelijaan viittaava tunniste.
enumeration 6
Kuvion / tunnuspisteen kuvaustapa / laji.
enumeration 7
Kuvion tilaa kuvaava tunnus.
Used by
Element IdentifierType
Source
<xs:simpleType name="IdentifierTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tunnisteen laji.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Type of identifier.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:IdentifierTypeType">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Alue. Aluetunniste.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lohko. Lohkotunniste.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Metsäsuunnitelma. Metsäsuunnitelman tunniste.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Inventointialue. Inventointialuetunniste. Inventointialueen tai muun vastaavan tiedon tuottajaosapuolen aluejaon tunniste.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedon tuottaja. Tallentajatunniste. Tiedon tallentajaan, inventoijaan tai suunnittelijaan viittaava tunniste.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuvion / tunnuspisteen kuvaustapa / laji.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuvion tilaa kuvaava tunnus.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type IdentifierValueType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Tunnisteen arvo.
Value of identifier.
Diagram
Diagram index5.tmp#id263
Type IdentifierValueType
Type hierarchy
Used by
Element IdentifierValue
Source
<xs:simpleType name="IdentifierValueType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tunnisteen arvo.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Value of identifier.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:IdentifierValueType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type StandNumberType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Kuvionumero.
Stand number.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
pattern [0-9]{1,4}
Used by
Simple Type StandNumberType
Element StandNumber
Source
<xs:simpleType name="StandNumberType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kuvionumero.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Stand number.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:pattern value="[0-9]{1,4}"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type StandNumberExtensionType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Kuvion alanumero (lisämerkki).
Stand number extension (extra character, normally number).
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
maxLength 1
Used by
Source
<xs:simpleType name="StandNumberExtensionType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kuvion alanumero (lisämerkki).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Stand number extension (extra character, normally number).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type MainGroupType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Pääryhmä.
Main group.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Metsämaa
enumeration 2
Kitumaa
enumeration 3
Joutomaa
enumeration 4
Muu metsätalousmaa
enumeration 5
Tontti
enumeration 6
Maatalousmaa
enumeration 7
Muu maa
enumeration 8
Vesistö
Used by
Simple Type MainGroupType
Element MainGroup
Source
<xs:simpleType name="MainGroupType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Pääryhmä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Main group.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Metsämaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skogsmark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kitumaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Tvinmark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Joutomaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Impediment</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muu metsätalousmaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Annan skogsbruksmark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tontti</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Tomtmark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Maatalousmaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Jordbruksmark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muu maa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Annan mark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vesistö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Vattendrag</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type SubGroupType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Alaryhmä.
Sub group.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Kangas
enumeration 2
Korpi
enumeration 3
Räme
enumeration 4
Neva
enumeration 5
Letto
Used by
Simple Type SubGroupType
Element SubGroup
Source
<xs:simpleType name="SubGroupType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Alaryhmä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Sub group.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kangas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Momark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Korpi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kärr</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Räme</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Myr</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Neva</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Mosse</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Letto</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Brunmosse</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type FertilityClassType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Kasvupaikkaluokka.
Fertility classifier.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturvekangas)
enumeration 2
Lehtomainen kangas, vastaava suo ja ruohoturvekangas
enumeration 3
Tuore kangas, vastaava suo ja mustikkaturvekangas
enumeration 4
Kuivahko kangas, vastaava suo ja puolukkaturvekangas
enumeration 5
Kuiva kangas, vastaava suo ja varputurvekangas
enumeration 6
Karukkokangas, vastaava suo (ja jäkäläturvekangas)
enumeration 7
Kalliomaa ja hietikko
enumeration 8
Lakimetsä ja tunturi
Used by
Simple Type FertilityClassType
Element FertilityClass
Source
<xs:simpleType name="FertilityClassType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kasvupaikkaluokka.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Fertility classifier.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturvekangas)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lund, motsvarande torvmark (och örttorvmo)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtomainen kangas, vastaava suo ja ruohoturvekangas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lundartad mo, motsvarande torvmark och örttorvmo</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tuore kangas, vastaava suo ja mustikkaturvekangas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Frisk mo, motsvarande torvmark och torvmo av blåbärstyp</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuivahko kangas, vastaava suo ja puolukkaturvekangas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Torr mo, motsvarande torvmark och torvmo</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuiva kangas, vastaava suo ja varputurvekangas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Karg mo, motsvarande torvmark och torvmo</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Karukkokangas, vastaava suo (ja jäkäläturvekangas)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lavmo, motsvarande torvmark och torvmo</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kalliomaa ja hietikko</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Bergbundna marker och sandfält</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lakimetsä ja tunturi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skog i höjdläge och fjäll</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type SoilTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Maalaji.
Soil type.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 10
Keskikarkea tai karkea kangasmaa
enumeration 11
Karkea moreeni
enumeration 12
Karkea lajittunut maalaji
enumeration 20
Hienojakoinen kangasmaa
enumeration 21
Hienoainesmoreeni
enumeration 22
Hienojakoinen lajittunut maalaji
enumeration 30
Kivinen keskikarkea tai karkea kangasmaa
enumeration 31
Kivinen karkea moreeni
enumeration 32
Kivinen karkea lajittunut maalaji
enumeration 40
Kivinen hienojakoinen kangasmaa
enumeration 50
Kallio tai kivikko
enumeration 60
Turvemaa
enumeration 61
Saraturve
enumeration 62
Rahkaturve
enumeration 63
Puuvaltainen turve
enumeration 64
Eroosioherkkä saraturve (von Post luokka yli 5)
enumeration 65
Eroosioherkkä rahkaturve (von Post luokka yli 5)
enumeration 66
Maatumaton saraturve (von Post luokka enintään 5)
enumeration 67
Maatumaton rahkaturve (von Post luokka enintään 5)
enumeration 70
Multamaa
enumeration 80
Liejumaa
Used by
Simple Type SoilTypeType
Element SoilType
Source
<xs:simpleType name="SoilTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Maalaji.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Soil type.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="10">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Keskikarkea tai karkea kangasmaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Medelgrov och grov momark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="11">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Karkea moreeni</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Grov morän</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="12">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Karkea lajittunut maalaji</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Grov sorterad jordart</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="20">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hienojakoinen kangasmaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Finfördelad momark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="21">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hienoainesmoreeni</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Finmorän</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="22">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hienojakoinen lajittunut maalaji</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Finfördelad sorterad jordart</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="30">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kivinen keskikarkea tai karkea kangasmaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Stenig medelgrov eller grov momark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="31">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kivinen karkea moreeni</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Stenig grov morän</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="32">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kivinen karkea lajittunut maalaji</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Stenig grov sorterad jordart</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="40">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kivinen hienojakoinen kangasmaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Stenig finfördelad momark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="50">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kallio tai kivikko</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Berg eller stenbunden mark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="60">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Turvemaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Torvjord</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="61">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Saraturve</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Starrtorv</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="62">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Rahkaturve</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Vitmosstorv</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="63">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Puuvaltainen turve</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Trätorv</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="64">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Eroosioherkkä saraturve (von Post luokka yli 5)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="65">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Eroosioherkkä rahkaturve (von Post luokka yli 5)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="66">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Maatumaton saraturve (von Post luokka enintään 5)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="67">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Maatumaton rahkaturve (von Post luokka enintään 5)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="70">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Multamaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Mulljord</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="80">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Liejumaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Gyttjejord</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type DrainageStateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Kuivatustilanne.
Drainage state.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Ojittamaton kangas
enumeration 2
Soistunut kangas
enumeration 3
Ojitettu kangas
enumeration 6
Luonnontilainen suo
enumeration 7
Ojikko
enumeration 8
Muuttuma
enumeration 9
Turvekangas
Used by
Simple Type DrainageStateType
Element DrainageState
Source
<xs:simpleType name="DrainageStateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kuivatustilanne.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Drainage state.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ojittamaton kangas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Odikad momark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Soistunut kangas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Försumpad momark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ojitettu kangas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Dikad momark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Luonnontilainen suo</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Torvmark i naturtillstånd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ojikko</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Nydikning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muuttuma</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Förändring</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Turvekangas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Torvmo</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type DitchingYearType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Ojitusvuosi.
Ditching year.
Diagram
Diagram index3.tmp#id288
Type YearType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1970
Used by
Simple Type DitchingYearType
Element DitchingYear
Source
<xs:simpleType name="DitchingYearType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Ojitusvuosi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Ditching year.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:YearType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type DevelopmentClassType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Kehitysluokka.
Development class.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration A0
Aukea
enumeration S0
Siemenpuumetsikkö
enumeration T1
Taimikko alle 1,3 m
enumeration T2
Taimikko yli 1,3 m
enumeration Y1
Ylispuustoinen taimikko
enumeration 02
Nuori kasvatusmetsikkö
enumeration 03
Varttunut kasvatusmetsikkö
enumeration 04
Uudistuskypsä metsikkö
enumeration 05
Suojuspuumetsikkö
Used by
Source
<xs:simpleType name="DevelopmentClassType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kehitysluokka.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Development class.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="A0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Aukea</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kalmark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="S0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Siemenpuumetsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Bestånd i fröträdsställning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="T1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Taimikko alle 1,3 m</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Yngre plantbestånd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="T2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Taimikko yli 1,3 m</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Äldre plantbestånd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="Y1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ylispuustoinen taimikko</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantbestånd med överståndare</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="02">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Nuori kasvatusmetsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Klenare gallringsbestånd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="03">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Varttunut kasvatusmetsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Grövre gallringsbestånd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="04">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Uudistuskypsä metsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Förnyelsemogen skog</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="05">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Suojuspuumetsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Bestånd i skärmställning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type StandQualityType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Metsikön laatu.
Stand quality.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 10
Hyvä
enumeration 11
Kehityskelpoinen, hyvä
enumeration 20
Tyydyttävä
enumeration 21
Kehityskelpoinen, tyydyttävä: aukkoinen, harva, vähäpuustoinen
enumeration 22
Kehityskelpoinen, tyydyttävä: ylitiheä, hoitamaton
enumeration 23
Kehityskelpoinen tyydyttävä/välttävä: vajaalaatuinen
enumeration 30
Välttävä
enumeration 31
Kehityskelvoton: aukkoinen, harva, vähäpuustoinen
enumeration 32
Kehityskelvoton: ylitiheä, hoitamaton
enumeration 33
Kehityskelvoton: kasvupaikalle metsänhoidollisesti sopimaton puulaji
enumeration 34
Kehityskelvoton: yli-ikäinen
enumeration 35
Kehityskelvoton: huonokasvuinen, harsittu, jätemetsikkö
enumeration 36
Kehityskelvoton: tuhometsikkö
Used by
Simple Type StandQualityType
Element StandQuality
Source
<xs:simpleType name="StandQualityType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsikön laatu.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Stand quality.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="10">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hyvä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="11">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kehityskelpoinen, hyvä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Utvecklingsduglig, bra</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="20">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tyydyttävä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="21">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kehityskelpoinen, tyydyttävä: aukkoinen, harva, vähäpuustoinen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Utvecklingsduglig, tillfredsställande: luckig, gles, lågt virkesförråd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="22">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kehityskelpoinen, tyydyttävä: ylitiheä, hoitamaton</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Utvecklingsduglig, tillfredsställande: övertät, oskött</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="23">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kehityskelpoinen tyydyttävä/välttävä: vajaalaatuinen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="30">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Välttävä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="31">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kehityskelvoton: aukkoinen, harva, vähäpuustoinen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Icke utvecklingsduglig: luckig, gles, lågt virkesförråd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="32">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kehityskelvoton: ylitiheä, hoitamaton</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Icke utvecklingsduglig: övertät, oskött</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="33">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kehityskelvoton: kasvupaikalle metsänhoidollisesti sopimaton puulaji</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Icke utvecklingsduglig: för ståndorten olämpligt trädslag</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="34">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kehityskelvoton: yli-ikäinen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Icke utvecklingsduglig: överårig</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="35">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kehityskelvoton: huonokasvuinen, harsittu, jätemetsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Icke utvecklingsduglig: dålig tillväxt, blädad, restskog</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="36">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kehityskelvoton: tuhometsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Icke utvecklingsduglig: skadat bestånd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type MainTreeSpeciesType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Pääpuulaji.
Code of main tree species.
Diagram
Diagram index5.tmp#id120
Type TreeSpeciesType
Type hierarchy
Facets
enumeration 1
Mänty
enumeration 2
Kuusi
enumeration 3
Rauduskoivu
enumeration 4
Hieskoivu
enumeration 5
Haapa
enumeration 6
Harmaaleppä
enumeration 7
Tervaleppä
enumeration 8
Muu havupuu
enumeration 9
Muu lehtipuu
enumeration 10
Douglaskuusi
enumeration 11
Kataja
enumeration 12
Kontortamänty
enumeration 13
Kynäjalava
enumeration 14
Lehtikuusi
enumeration 15
Metsälehmus
enumeration 16
Mustakuusi
enumeration 17
Paju
enumeration 18
Pihlaja
enumeration 19
Pihta
enumeration 20
Raita
enumeration 21
Saarni
enumeration 22
Sembramänty
enumeration 23
Serbiankuusi
enumeration 24
Tammi
enumeration 25
Tuomi
enumeration 26
Vaahtera
enumeration 27
Visakoivu
enumeration 28
Vuorijalava
enumeration 29
Lehtipuu
enumeration 30
Havupuu
Used by
Simple Type MainTreeSpeciesType
Element MainTreeSpecies
Source
<xs:simpleType name="MainTreeSpeciesType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Pääpuulaji.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Code of main tree species.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:TreeSpeciesType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type AccessibilityType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Saavutettavuus
Accessibility classifier.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Myös kelirikon aikana
enumeration 2
Myös sulan maan, mutta ei kelirikon aikana
enumeration 3
Myös sulan maan aikana kuivana kautena
enumeration 4
Vain kun maa on jäässä
Used by
Source
<xs:simpleType name="AccessibilityType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Saavutettavuus</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Accessibility classifier.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Myös kelirikon aikana</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Även under menföre</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">All-year available</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Myös sulan maan, mutta ei kelirikon aikana</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Även under barmark, men inte under menföre</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">With melt soil but not during possible frost damage</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Myös sulan maan aikana kuivana kautena</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vain kun maa on jäässä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Only when soil is frozen</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type CuttingRestrictionType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Hakkuurajoitus.
Cutting restriction.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 0
Ei rajoituksia
enumeration 1
Ei ylispuidenpoistoa
enumeration 2
Ei ensiharvennuksia
enumeration 3
Ei harvennushakkuita
enumeration 4
Ei kasvatushakkuita
enumeration 5
Ei avohakkuuta
enumeration 6
Ei suojuspuuhakkuuta
enumeration 7
Ei siemenpuuhakkuuta
enumeration 8
Ei uudistushakkuuta
enumeration 9
Ei hakkuita
Used by
Source
<xs:simpleType name="CuttingRestrictionType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuurajoitus.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Cutting restriction.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei rajoituksia</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei ylispuidenpoistoa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei ensiharvennuksia</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei harvennushakkuita</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei kasvatushakkuita</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei avohakkuuta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei suojuspuuhakkuuta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei siemenpuuhakkuuta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei uudistushakkuuta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei hakkuita</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type SilvicultureRestrictionType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Metsänhoidonrajoitus.
Silviculture restriction.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 0
Ei rajoituksia
enumeration 3
Ei viljelyä
enumeration 5
Ei maanmuokkausta
enumeration 6
Ei ojitusta
enumeration 7
Ei maa-ainestenottoa
enumeration 9
Ei metsänhoitotöitä
Used by
Source
<xs:simpleType name="SilvicultureRestrictionType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsänhoidonrajoitus.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Silviculture restriction.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei rajoituksia</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei viljelyä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei maanmuokkausta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei ojitusta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei maa-ainestenottoa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei metsänhoitotöitä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type StandBasicDataDateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Perustietojen inventointi- / muutosajankohta.
Date of inventory of stand basic data.
Diagram
Diagram index3.tmp#id79
Type DateType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1970-01-01
Used by
Source
<xs:simpleType name="StandBasicDataDateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Perustietojen inventointi- / muutosajankohta.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Date of inventory of stand basic data.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:DateType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type StandInfoType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Kuvion vapaamuotoinen teksti.
Stand info text.
Diagram
Diagram
Type xs:string
Used by
Simple Type StandInfoType
Element StandInfo
Source
<xs:simpleType name="StandInfoType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kuvion vapaamuotoinen teksti.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Stand info text.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
Simple Type AreaType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Kuvion kokonaispinta-ala hehtaareina.
Total area of stand, ha. Normally area of polygon geometry.
Diagram
Diagram index3.tmp#id318
Type Decimal4FractionDigitsType
Type hierarchy
Facets
fractionDigits 4
Used by
Simple Type AreaType
Element Area
Source
<xs:simpleType name="AreaType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kuvion kokonaispinta-ala hehtaareina.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Total area of stand, ha. Normally area of polygon geometry.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:Decimal4FractionDigitsType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type AreaDecreaseType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/standbase/2011/02/14
Annotations
Kuvion vähennysala hehtaareina. Kuvion metsäpinta-alaa vähentävä ala. Sisältää esim. tiet ja linjaviivat.
Area which decrease total area of stand, ha. E.g. power lines, roads... Area - AreaDecrease = effective forest land area for forestry purposes.
Diagram
Diagram index3.tmp#id318
Type Decimal4FractionDigitsType
Type hierarchy
Facets
fractionDigits 4
Used by
Simple Type AreaDecreaseType
Element AreaDecrease
Source
<xs:simpleType name="AreaDecreaseType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kuvion vähennysala hehtaareina. Kuvion metsäpinta-alaa vähentävä ala. Sisältää esim. tiet ja linjaviivat.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Area which decrease total area of stand, ha. E.g. power lines, roads... Area - AreaDecrease = effective forest land area for forestry purposes.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:Decimal4FractionDigitsType"/>
</xs:simpleType>