Main Layout

U Terveyslannoitus-hakemus Comments as mouse-over tips, zoom and pan.Read column and table comments by hovering the columns and tables. Zoom with CTRL+whell mouse button, pan by dragging the diagram with the right-mouse button by DbSchema.com - Wise CodersDbSchema is an universal database designer. DbSchema has a free Community Edition. Terveyslannoitus-hakemus 🔗 Foreign Key fk_Document_Attorney Attorney ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Attorney Attorney ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Cost_Stand Cost ref Stand ( StandId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Cost_Stand Cost ref Stand ( StandId -> id ) StandId 🔗 Foreign Key fk_Document RealEstate ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document RealEstate ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_RealEstateOwner_Applier RealEstateOwner ref Applier ( ApplierId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_RealEstateOwner_Applier RealEstateOwner ref Applier ( ApplierId -> id ) ApplierId 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_0 RealEstateRealEstateOwner ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_0 RealEstateRealEstateOwner ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) RealEstateId 🔗 Foreign Key fk_RealEstateOwner RealEstateRealEstateOwner ref RealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_RealEstateOwner RealEstateRealEstateOwner ref RealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) RealEstateOwnerId 🔗 Foreign Key fk_Document_Sender Sender ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Sender Sender ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Document_Stand Stand ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Stand Stand ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Stand Stand ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Stand Stand ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) RealEstateId 🔗 Foreign Key fk_Document_Applier Applier ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Applier Applier ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId AttorneyTable Default.Attorney ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan asiamies 🔑 Pk pk_Attorney ( id ) id⧉ id * integer # FirstName⧉ FirstName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. t LastName⧉ LastName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. t OrganizationName⧉ OrganizationName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan y-tunnus. Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. t Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. t 🔍 Unq Unique_documentId ( DocumentId ) DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Attorney( id ) 🔗 References Document ( DocumentId -> id ) AuthorizationDate⧉ AuthorizationDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Annetaan päivämäärä, jolloin tuensaaja (hakija) on valtuuttanut asiamiehen edustamaan itseään metka-tukeen liittyvässä asiassa. d BankAccountAuthorization⧉ BankAccountAuthorization boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kenttään tehdään merkintä, jos asiamies on valtuutettu ohjaamaan maksun jollekin muulle kuin tuensaajalle (hakijalle). b NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto. b CostTable Default.Cost ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Terveyslannoituskustannus 🔑 Pk pk_Cost ( id ) id⧉ id * integer # CostType⧉ CostType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kustannuslaji: 510 = boorilannoitus 511 = tuhkalannoitus # StandId⧉ StandId * integer ↗ Cost( id ) 🔗 References Stand ( StandId -> id ) WorkAmount⧉ WorkAmount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työmäärä hehtaareina, 0,1 ha tarkkuudella, työmäärän tulee vastata kuvion geometrian pinta-alaa. # DocumentTable Default.Document ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Terveyslannoitus-rahoitushakemus-asiakirja 🔑 Pk pk_Document ( id ) id⧉ id * integer ↙ Applier( id ) ↙ Attorney( id ) ↙ RealEstate( id ) ↙ Sender( id ) ↙ Stand( id ) 🔗 Referred by Applier ( DocumentId -> id ) Referred by Attorney ( DocumentId -> id ) Referred by RealEstate ( DocumentId -> id ) Referred by Sender ( DocumentId -> id ) Referred by Stand ( DocumentId -> id ) DocumentReference⧉ DocumentReference text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitusviite, lähettäjän generoima asiakirjatunniste. t CustomerReference⧉ CustomerReference text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakasviite, voidaan antaa vapaaehtoisena tietona, viite tulostuu esim. asiakkaalle lähetettäville päätös- ja tarkastusraporteille. t OtherPublicSubsidy⧉ OtherPublicSubsidy * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitetaan mahdollisesti kohteelle kyseisen toimenpiteen toteuttamiseen saatu tai haettu muu julkinen tuki. 1 = On saanut 2 = On hakenut 3 = Ei ole saanut, eikä hakenut # Language⧉ Language * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kielikoodi "fi" tai "sv". Metsäkeskus toimittaa päätöksen valitulla kielellä. t SentDate⧉ SentDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan lähetyspäivämäärä d FinancingType⧉ FinancingType * integer default 13 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Rahoitustyyppi Terveyslannoituksella aina 13 - Metka # WorkStartDate⧉ WorkStartDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työn suunniteltu alkamispäivämäärä d WorkEndDate⧉ WorkEndDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työn suunniteltu päättymispäivämäärä d FinancingActWorkGroup⧉ FinancingActWorkGroup * integer default 50 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työlajiryhmä Terveyslannoituksella aina 50 - Terveyslannoitus # UpdatePreviousMessage⧉ UpdatePreviousMessage * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Korvaava viesti. Korvaava viesti voidaan ottaa vastaan, mikäli asiakirjan käsitelyä ei ole aloitettu Metsäkeskuksessa. b CoOperationProject⧉ CoOperationProject * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Jos kyseessä on yhteishanke, valitaan "kyllä". Hanke on yhteishanke silloin, kun siinä on mukana vähintään kaksi eri kiinteistöä, joiden omistuspohja eroaa toisistaan. Poikkeuksena aviopuolisoiden ollessa hakijana hakemuksella voi olla kiinteistöjä joilla avioparin omistusosuudet eroavat kiinteistöjen välillä ilman että kyseessä on yhteishanke. b FertilizationTime⧉ FertilizationTime * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lannoituksen suunniteltu ajankohta 1 = Maan ollessa jäässä 2 = Maan ollessa sula # BoronGrowthDisturbance⧉ BoronGrowthDisturbance boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus siitä, että kohdealueen puustossa on havaittavissa boorin puutoksesta kertovia kasvuhäiriöitä. Jos on, vastataan "kyllä". Vastataan ainostaan hankkeilla, joissa käytetään boorilannoitetta. b GroundWatersConsidered⧉ GroundWatersConsidered * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus siitä, että hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon pohjavesialueet tarvittavalla tavalla. Jos on otettu huomioon, vastataan "kyllä". b WaterPollutionControlMeasures⧉ WaterPollutionControlMeasures * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus siitä, että hankkeen suunnitelussa on otettu huomioon tarpeelliset vesiensuojelutoimenpiteet. Jos on, vastataan "kyllä". b LoggingNeeds⧉ LoggingNeeds * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus siitä, että kohdealueella ei ole merkittäviä hakkuutarpeita. Jos merkittäviä hakkuutarpeita ei ole, vastataan "kyllä". b EssentialForestryDone⧉ EssentialForestryDone * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus siitä, että kohdealueella on huolehdittu tarpeellisista metsänhoitotöistä. Jos on huolehdittu, vastataan "kyllä". b PowerPlantAshEligibility⧉ PowerPlantAshEligibility boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus voimalaitostuhkan vaatimustenmukaisuudesta. Kohtaan vastataan, jos lannoituskohteella käytetään voimalaitostuhkavalmistetta. Vastataan "kyllä", mikäli lannoitevalmiste täyttää lannoitteelta vaadittavat hivenainepitoisuudet. b SubsidyAmount⧉ SubsidyAmount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitetaan hankkeelle haettavan tuen määrä. # FertilizerSpreadMethod⧉ FertilizerSpreadMethod * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Valitaan lannoiteen levitystapa, joko lentolevitys tai maalevitys. Jos hankkeella käytetään molempia tapoja, valitaan "lento". 1 = Maa 2 = Lento # NutrientAnalysisDone⧉ NutrientAnalysisDone * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Tieto ravinneanalyysistä. Jos lannoituskohteella on tehty ravinneanalyysi, vastataan "kyllä", jos ei ole niin vastataan "ei". Ravinneanalyysi toimitetaan erikseen Metsäkeskukseen. b DocumentType⧉ DocumentType * integer default 1 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan tyyppi 1 = Rahoitushakemus 2 = Toteutusilmoitus # AdditionalInformation⧉ AdditionalInformation text(5000) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjaa koskevat lisätiedot. Kirjataan ainostaan ehdottoman välttämättömät asiat, jotka eivät muuten ilmene asiakirjalla ilmoitetuista tiedoista. Max. 5000 merkkiä. t RealEstateTable Default.RealEstate ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan kiinteistö 🔑 Pk pk_RealEstate ( id ) id⧉ id * integer ↙ RealEstateRealEstateOwner( id ) ↙ Stand( id ) 🔗 Referred by RealEstateRealEstateOwner ( RealEstateId -> id ) Referred by Stand ( RealEstateId -> id ) RegisterUnitId⧉ RegisterUnitId * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön kiinteistötunnus. Kiinteistötunnus annetaan etunollien kanssa ilman väliviivoja. Esim. normaali kiinteistö 00100100010001 ja määräala 00100100010001M123. t RealEstateName⧉ RealEstateName * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön nimi t MunicipalityNumber⧉ MunicipalityNumber * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön kuntanumero # DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ RealEstate( id ) 🔗 References Document ( DocumentId -> id ) CostEvaluation⧉ CostEvaluation * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitetaan hankkeen tuen laskemisen perusteena olevat kustannukset. # RealEstateOwnerTable Default.RealEstateOwner ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Tauluun lisätään asiakirjalla hakijoiksi olevat kiinteistön omistavat henkilöt tai organisaatiot. Jakamattomia kuolinpesän tai verotusyhtymän ollessa hakijana, ei jakamatonta kuolinpesää tai verotusyhtymää lisätä tähän tauluun, vaan ainoastaan hakijoiksi. Hakijan ollessa verotusyhtymä tai jakamaton kuolinpesä, tauluun syötetään verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaiden tiedot. Verotusyhtymä tai jakamaton kuolinpesä itsessään ei ole kiinteistön omistaja, vaan omistajia ovat verotusyhtymän tai jakamattoman kuolinpesän osakkaat. Jos hakija on hallintaoikeuden haltija, merkitään henkilö myös tähän. Kiinteistön omistajia ei tällöin merkitä. 🔑 Pk pk_RealEstateOwner ( id ) id⧉ id * integer ↙ RealEstateRealEstateOwner( id ) 🔗 Referred by RealEstateRealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) FirstName⧉ FirstName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. t LastName⧉ LastName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. t OrganizationName⧉ OrganizationName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Organisaation nimi, annetaan jos osakas on organisaatio. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Y-tunnus, annetaan, jos osakkaalla on y-tunnus. Pakollinen, jos osakas on organisaatio. t Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite. t PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero t PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköposti t ApplierId⧉ ApplierId * integer ↗ RealEstateOwner( id ) 🔗 References Applier ( ApplierId -> id ) RealEstateRealEstateOwnerTable Default.RealEstateRealEstateOwner ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Omistajan ja kiinteistön välinen side 🔑 Pk RealEstateRealEstateOwner_pk ( RealEstateId, RealEstateOwnerId ) RealEstateId⧉ RealEstateId * integer ↗ RealEstateRealEstateOwner( id ) 🔗 References RealEstate ( RealEstateId -> id ) 🔑 Pk RealEstateRealEstateOwner_pk ( RealEstateId, RealEstateOwnerId ) RealEstateOwnerId⧉ RealEstateOwnerId * integer ↗ RealEstateRealEstateOwner( id ) 🔗 References RealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) OwningShare⧉ OwningShare * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Annetaan maanomistajan omistusosuus kiinteistöstä prosenttilukuna yhden desimaalin tarkkuudella. Jos hakijana on hallintaoikeuden haltija, merkitään hallintaoikeuden haltija maanomistajaksi ja kiinteistön omistusosuudeksi merkitään 0%. # OwningType⧉ OwningType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Valitaan koodistoarvo, joka kuvaa kiinteistön omistusta. Esimerkiksi jos vain osa verotusyhtymän osakkaista on hakemassa tukea, valitaan omistusmuodoksi silti 1 = verotusyhtymä. Puolisoilla tarkoitetaan tässä avopuolisoita, jos heillä on yhteisiä lapsia, aviopuolisoita ja rekisteröityjä pareja. Saman omistuspohjan omaaville kiinteistöille on annettava sama omistusmuoto. 0 = Muu 1 = Verotusyhtymä 2 = Jakamaton kuolinpesä 3 = Puolisot yhdessä 4 = Yksinomistus 5 = Yhteismetsä 6 = Osakeyhtiö 7 = Säätiö # SenderTable Default.Sender ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan laatija 🔑 Pk pk_Sender ( id ) id⧉ id * integer # FirstName⧉ FirstName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. t LastName⧉ LastName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. t OrganizationName⧉ OrganizationName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan y-tunnus. Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. t Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. t 🔍 Unq Unique_documentId ( DocumentId ) DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Sender( id ) 🔗 References Document ( DocumentId -> id ) NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto. b StandTable Default.Stand ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Terveyslannoituskuvio 🔑 Pk pk_Stand ( id ) id⧉ id * integer ↙ Cost( id ) 🔗 Referred by Cost ( StandId -> id ) geometry⧉ geometry varchar t Area⧉ Area * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitetaan kuvion geometrian pinta-ala ha, 0,1 ha tarkkuudella ilmoitettuna. # StandNumber⧉ StandNumber * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvion numero, annetaan kuvionumero ja alanumero pisteellä erotettuna. t StandReference⧉ StandReference * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvioviite t WorkCode⧉ WorkCode * integer default 50 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työlaji # DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Stand( id ) 🔗 References Document ( DocumentId -> id ) RealEstateId⧉ RealEstateId * integer ↗ Stand( id ) 🔗 References RealEstate ( RealEstateId -> id ) SoilType⧉ SoilType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maalaji Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/metsarek/maalaji-v_1_0 # DevelopmentClass⧉ DevelopmentClass * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kehitysluokka Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/metsarek/kehitysluokka-v_1_0 t TreeVolume⧉ TreeVolume integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puuston määrä, kuutiota hehtaarilla, pakollinen, jos kuvion kehitysluokka on muu kuin T1 tai T2. # TreeHeight⧉ TreeHeight real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puuston pituus. Pakollinen, jos kuvion kehitysluokka on T1 tai T2. # MainTreeSpecies⧉ MainTreeSpecies * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Pääpuulaji Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/metsarek/paapuulaji-v_1_0 # FertilizerProduct⧉ FertilizerProduct * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lannoitevalmiste: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=lannoitevalmisteet-v_1_0 # EstimatedFertilizerAmount⧉ EstimatedFertilizerAmount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lannoitevalmisteen käyttömäärä, nestemäisillä tuotteilla litraa hehtaarilla ja kiinteillä tuotteilla kilogrammaa hehtaarilla. Jos yli 100(l tai kg), niin 10(l tai kg) tarkkuudella Jos yli 1000(l tai kg), niin 100(l tai kg) tarkkuudella # AverageDrainageDitchDepth⧉ AverageDrainageDitchDepth * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitetaan kuvion kuivatusojien keskisyvyys metreinä 0,1 m tarkkuudella. Jos kuviolla ei ole kuivatusojia, annetaan arvoksi 0. # ApplierTable Default.Applier ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan hakija 🔑 Pk pk_Applier ( id ) id⧉ id * integer ↙ RealEstateOwner( id ) 🔗 Referred by RealEstateOwner ( ApplierId -> id ) FirstName⧉ FirstName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. t LastName⧉ LastName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. t OrganizationName⧉ OrganizationName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Organisaation nimi, annetaan jos hakija on organisaatio. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Y-tunnus, annetaan, jos hakijalla on y-tunnus. Pakollinen, jos hakija on organisaatio. t Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. t DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Applier( id ) 🔗 References Document ( DocumentId -> id ) PartnersApprove⧉ PartnersApprove boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että kaikki yhteisomistajat hakevat tukea ja hyväksyvät tuen hakemisen. Vaihtoehdot ovat "kyllä" ja "ei". Tähän kohtaan vastataan kyllä, jos hakijana on verotusyhtymä tai kuolinpesä ja kaikki osakkaat ovat mukana hankkeessa. Pakollinen, jos hakijan tyyppi on 1 tai 2. b PartnersNotified⧉ PartnersNotified integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Selvitys, miten hakijat ovat ilmoittaneet alueen hoitotyöstä muille yhteisomistajille ja neuvoneet heitä ilmoittamaan mahdollisen kielteinen kantansa toimenpiteeseen. Vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista. Pakollinen, jos PartnersAdvicedToAnswer-kenttään on vastattu. Koodisto: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=yhteisomistajat_hyvaksynta_ilmoitustapa-v_1_0 # PartnersNotNotifiedJustification⧉ PartnersNotNotifiedJustification text(5000) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Perustelut, miksi muille osakkaille ei ole ilmoitettu hankkeesta. vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista. Pakollinen, jos PartnersNotified = 1. Max. 5000 merkkiä. t PartnersAdvicedToAnswer⧉ PartnersAdvicedToAnswer integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Selvitys, miten muiden osakkaiden mahdollinen kielteinen kanta on ollut mahdollista ilmoittaa. Jos osakkaille ei ole varattu mahdollisuutta ilmoittaa kielteistä kantaansa, valitaan koodiarvoksi 1. Vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista. Pakollinen, jos PartnersNotified-kenttään on vastattu. Koodisto: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=yhteisomistajat_hyvaksynta_ilmoitustapa-v_1_0 # NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto, suostumus sähköiseen viestintään on aina oletusarvona. b ApplierIsAgricultureOrForestryCooperative⧉ ApplierIsAgricultureOrForestryCooperative boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että tukea hakevan yhteisön tai yhtymän tai toiminnan pääasiallinen tarkoitus on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen ja yhteisössä, yhtymässä tai kuolinpesässä osakkaina on vain luonnollisia henkilöitä. Pakollinen, jos hakija on verotusyhtymä, kuolinpesä tai yhteisö eli jos hakijan tyyppi on 1, 2 tai 5. Myös tapauksissa, joissa vain osa yhteisön, yhtymän ja kuolinpesän osakkaista hakee tukea, annetaan tämä osakkaiden tautalla olevaa yhteisomistusta koskeva vakuutus. Jos kyseessä on yhteisö, jolle ei löydy hakijan tyyppi -koodistosta kuvaavaa arvoa merkitään hakijan tyyppi -kohtaan arvoksi 0 (Muu) ja täytetään tämä kenttä. b ApplierIsMainlyAgricultureOrForestryFoundation⧉ ApplierIsMainlyAgricultureOrForestryFoundation boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että maatila- ja metsätalous muodostaa pääosan tukea hakevan säätiön toiminnasta. Vastataan "kyllä", jos tukea hakevan säätiön maatila- tai metsätalous muodostaa pääosan säätiön toiminnasta. Pakollinen, jos tukea hakee säätiö, eli hakijan tyyppi on 6. b ApplierIsMetkaSubsidyEligibleCommonForest⧉ ApplierIsMetkaSubsidyEligibleCommonForest boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että tuen hakijana oleva yhteismetsän osakaskunta on kannustejärjestelmälain 4 §:n 1 momentin kohdassa 5 tarkoitettu yhteismetsän osakaskunta tai yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskunta, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa tai sellainen yhteismetsä tai yhteisen alueen osakaskunta, joka on muodostettu ennen 1 päivää maaliskuuta 2003. Pakollinen, jos hakija on yhteismetsän osakaskunta, eli jos hakijan tyyppi on 4. Jos hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 1 momentin kohdassa 5 tarkoitettu yhteismetsän tai yhteisen alueen osakaskunta, vastataan “kyllä”. Jos hakija on muu osakaskunta kuin yhteismetsän osakaskunta (valittu hakijan tyyppi = 0), niin kohtaan vastataan, mutta kenttä ei ole pakollinen. b ApplierHasAtLeast50PercentOwnershipOfRealEstate⧉ ApplierHasAtLeast50PercentOwnershipOfRealEstate boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että tuen hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka omistaa kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, ja hänen omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen. Vastataan ainoastaan silloin kun tukea hakee luonnollinen henkilö, joka omistaa vähintään 50 prosenttia kiinteistöstä, jolla tuettava kohde sijaitsee, yhdessä yhtiön kanssa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen. Vastataan ”kyllä”, mikäli tuen hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka omistaa kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, ja hänen omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen. b TroubledBusiness⧉ TroubledBusiness * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus onko hakija vaikeuksissa oleva yritys. Jos hakija ei ole vaikeuksissa oleva yritys, vastataan "ei". Kohtaan vastataan aina riippumatta hakijan tyypistä, eli myös esimerkiksi luonnolliset henkilöt käsitetään “yrityksiksi” tässä yhteydessä. Yrityksen kohdalla “vaikeuksissa oleminen” tarkoittaa, että yritys on asetettu yrityssaneeraus- tai konkurssimenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi. Yksityishenkilön kohdalla “vaikeuksissa olo” tarkoittaa, että henkilö on hakenut velkajärjestelyä ja tuomioistuin ei ole vielä tehnyt asiasta päätöstä b UndulyRecovery⧉ UndulyRecovery * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus onko hakija jättänyt noudattamatta komission päätöstä sääntöjenvastaisen ja sisämarkkinoille sopimattoman tuen takaisinperinnästä. Jos hakija ei ole jättänyt noudattamatta komission päätöstä sääntöjenvastaisen ja sisämarkkinoille sopimattoman tuen takaisinperinnästä vastataan "ei". b EUBigOrganizationOrOther⧉ EUBigOrganizationOrOther * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus onko hakija EU-lainsäädännössä tarkoitettu suuri yritys. Jos hakija ei ole EU lainsäädännössä tarkoitettu suuri yritys, niin vastataan "Ei". b ApplierType⧉ ApplierType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Hakijan tyyppi. Valitaan tuen hakijaa kuvaava arvo koodistosta. Koodia 0 = muu käytetään esimerkiksi silloin kun tukea hakee yhteisö, jonka tyyppiä ei löydy listasta, tai kun hakijana on hallintaoikeuden haltija. 0 - Muu 1 - Verotusyhtymä 2 - Jakamaton kuolinpesä 3 - Luonnollinen henkilö 4 - Yhteismetsä 5 - Osakeyhtiö 6 - Säätiö #

Table Applier

Asiakirjan hakija

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT(200) Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT(200) Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT(200) Organisaation nimi, annetaan jos hakija on organisaatio.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Y-tunnus, annetaan, jos hakijalla on y-tunnus.
Pakollinen, jos hakija on organisaatio.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER
  PartnersApprove BOOLEAN Vakuutus, että kaikki yhteisomistajat hakevat tukea ja hyväksyvät tuen hakemisen. Vaihtoehdot ovat "kyllä" ja "ei". Tähän kohtaan vastataan kyllä, jos hakijana on verotusyhtymä tai kuolinpesä ja kaikki osakkaat ovat mukana hankkeessa.
Pakollinen, jos hakijan tyyppi on 1 tai 2.
  PartnersNotified INTEGER Selvitys, miten hakijat ovat ilmoittaneet alueen hoitotyöstä muille yhteisomistajille ja neuvoneet heitä ilmoittamaan mahdollisen kielteinen kantansa toimenpiteeseen.
Vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista.
Pakollinen, jos PartnersAdvicedToAnswer-kenttään on vastattu.
Koodisto: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=yhteisomistajat_hyvaksynta_ilmoitustapa-v_1_0
  PartnersNotNotifiedJustification TEXT(5000) Perustelut, miksi muille osakkaille ei ole ilmoitettu hankkeesta. vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista.
Pakollinen, jos PartnersNotified = 1.

Max. 5000 merkkiä.
  PartnersAdvicedToAnswer INTEGER Selvitys, miten muiden osakkaiden mahdollinen kielteinen kanta on ollut mahdollista ilmoittaa. Jos osakkaille ei ole varattu mahdollisuutta ilmoittaa kielteistä kantaansa, valitaan koodiarvoksi 1. Vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista.
Pakollinen, jos PartnersNotified-kenttään on vastattu.
Koodisto: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=yhteisomistajat_hyvaksynta_ilmoitustapa-v_1_0
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto, suostumus sähköiseen viestintään on aina oletusarvona.
  ApplierIsAgricultureOrForestryCooperative BOOLEAN Vakuutus, että tukea hakevan yhteisön tai yhtymän tai toiminnan pääasiallinen tarkoitus on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen ja yhteisössä,
yhtymässä tai kuolinpesässä osakkaina on vain luonnollisia henkilöitä.
Pakollinen, jos hakija on verotusyhtymä, kuolinpesä tai yhteisö eli jos hakijan tyyppi on 1, 2 tai 5.
Myös tapauksissa, joissa vain osa yhteisön, yhtymän ja kuolinpesän osakkaista hakee tukea, annetaan tämä osakkaiden tautalla olevaa yhteisomistusta koskeva vakuutus.
Jos kyseessä on yhteisö, jolle ei löydy hakijan tyyppi -koodistosta kuvaavaa arvoa merkitään hakijan tyyppi -kohtaan arvoksi 0 (Muu) ja täytetään tämä kenttä.
  ApplierIsMainlyAgricultureOrForestryFoundation BOOLEAN Vakuutus, että maatila- ja metsätalous muodostaa pääosan tukea hakevan säätiön toiminnasta.
Vastataan "kyllä", jos tukea hakevan säätiön maatila- tai metsätalous muodostaa pääosan säätiön toiminnasta.
Pakollinen, jos tukea hakee säätiö, eli hakijan tyyppi on 6.
  ApplierIsMetkaSubsidyEligibleCommonForest BOOLEAN Vakuutus, että tuen hakijana oleva yhteismetsän osakaskunta on kannustejärjestelmälain 4 §:n
1 momentin kohdassa 5 tarkoitettu yhteismetsän osakaskunta tai yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskunta, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa tai sellainen yhteismetsä tai yhteisen alueen osakaskunta, joka on muodostettu ennen 1 päivää maaliskuuta 2003.
Pakollinen, jos hakija on yhteismetsän osakaskunta, eli jos hakijan tyyppi on 4. Jos hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n
1 momentin kohdassa 5 tarkoitettu yhteismetsän tai yhteisen alueen osakaskunta, vastataan “kyllä”.
Jos hakija on muu osakaskunta kuin yhteismetsän osakaskunta (valittu hakijan tyyppi = 0), niin kohtaan vastataan, mutta kenttä ei ole pakollinen.
  ApplierHasAtLeast50PercentOwnershipOfRealEstate BOOLEAN Vakuutus, että tuen hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka omistaa kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, ja hänen omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen.
Vastataan ainoastaan silloin kun tukea hakee luonnollinen henkilö, joka omistaa vähintään 50 prosenttia kiinteistöstä, jolla tuettava kohde sijaitsee, yhdessä yhtiön kanssa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen.
Vastataan ”kyllä”, mikäli tuen hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka omistaa kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, ja hänen omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen.
* TroubledBusiness BOOLEAN Vakuutus onko hakija vaikeuksissa oleva yritys. Jos hakija ei ole vaikeuksissa oleva yritys, vastataan "ei".
Kohtaan vastataan aina riippumatta hakijan tyypistä,
eli myös esimerkiksi luonnolliset henkilöt käsitetään “yrityksiksi” tässä yhteydessä.
Yrityksen kohdalla “vaikeuksissa oleminen” tarkoittaa, että yritys on asetettu
yrityssaneeraus- tai konkurssimenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi.
Yksityishenkilön kohdalla “vaikeuksissa olo” tarkoittaa, että henkilö on hakenut
velkajärjestelyä ja tuomioistuin ei ole vielä tehnyt asiasta päätöstä
* UndulyRecovery BOOLEAN Vakuutus onko hakija jättänyt noudattamatta komission päätöstä sääntöjenvastaisen ja sisämarkkinoille sopimattoman tuen takaisinperinnästä.
Jos hakija ei ole jättänyt noudattamatta komission päätöstä sääntöjenvastaisen ja
sisämarkkinoille sopimattoman tuen takaisinperinnästä vastataan "ei".
* EUBigOrganizationOrOther BOOLEAN Vakuutus onko hakija EU-lainsäädännössä tarkoitettu suuri yritys.
Jos hakija ei ole EU lainsäädännössä tarkoitettu suuri yritys, niin vastataan "Ei".
* ApplierType INTEGER Hakijan tyyppi.
Valitaan tuen hakijaa kuvaava arvo koodistosta.
Koodia 0 = muu käytetään esimerkiksi silloin kun tukea hakee yhteisö, jonka tyyppiä ei löydy listasta, tai kun hakijana on hallintaoikeuden haltija.

0 - Muu
1 - Verotusyhtymä
2 - Jakamaton kuolinpesä
3 - Luonnollinen henkilö
4 - Yhteismetsä
5 - Osakeyhtiö
6 - Säätiö
Indexes
pk_Applier Primary Key ON id
Foreign Key
fk_Document_Applier DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Referring Foreign Key
fk_RealEstateOwner_Applier id ↙ ❏ RealEstateOwner(ApplierId)
Constraints
  check_Person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) Varmistaa henkilötietojen pakollisuudet. Etu-, sukunimi ja hetu on oltava kaikki tyhjiä tai kaikkien pitää olla täytetty
  check_Organization_name_and_id (OrganizationName IS NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL) Varmistaa organisaatiotietojen pakollisuudet. Organisaation nimi ja y-tunnus on oltava kaikki tyhjiä tai kaikkien pitää olla täytettynä
  check_contact_details (EmailAddress IS NOT NULL) OR (Address IS NOT NULL AND PostalCode IS NOT NULL AND PostOffice IS NOT NULL) Varmistaa yhteystietojen pakollisuudet. Joko sähköposti tai osoitetiedot on oltava syötetty.
  Check_type ApplierType BETWEEN 0 AND 6 Varmistaa, että hakija tyyppi on jokin arvoista 0-6.
  CHECK_PartnersApprove (PartnersApprove IS NOT NULL AND ApplierType IN (1, 2)) OR (PartnersApprove IS NULL AND ApplierType NOT IN (1, 2)) Varmistaa, että yhteisomistajiin liittyvät vakuutukset ovat täytetty hakijan tyypin mukaan.
  Check_PartnersAdvicedToAnswer_PartnersNotified (ApplierType IN (1, 2) AND ((PartnersNotified = 1 AND PartnersNotNotifiedJustification IS NOT NULL) OR (PartnersNotified IN (21, 22, 23) AND PartnersAdvicedToAnswer IN (1, 21, 22, 23)) OR PartnersNotified IS NULL)) OR ApplierType NOT IN (1, 2) Varmistaa, että yhteisomistajiin liittyvät ilmoitus-vakuutukset ovat täytetty hakijan tyypin mukaan.
  Check_type_and_assurances (ApplierType = 6 AND ApplierIsMainlyAgricultureOrForestryFoundation IS NOT NULL) OR (ApplierType = 4 AND ApplierIsMetkaSubsidyEligibleCommonForest IS NOT NULL) OR (ApplierType IN (1, 2, 5) AND ApplierIsAgricultureOrForestryCooperative IS NOT NULL) OR(ApplierType IN (0, 3)) Varmistaa hakijan tyypin mukaiset vakuutus-pakollisuudet.
  Check_person_or_organization (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL AND OrganizationName IS NULL) Varmistaa, että täytetty henkilön tai organisaation tiedot.


Table Attorney

Asiakirjan asiamies

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Asiamiehen työnantajan y-tunnus.
Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Asiamiehen puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER
* AuthorizationDate DATE Annetaan päivämäärä, jolloin tuensaaja (hakija) on valtuuttanut asiamiehen edustamaan itseään metka-tukeen liittyvässä asiassa.
  BankAccountAuthorization BOOLEAN Kenttään tehdään merkintä, jos asiamies on valtuutettu ohjaamaan maksun jollekin muulle kuin tuensaajalle (hakijalle).
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto.
Indexes
pk_Attorney Primary Key ON id
Unique_documentId Unique Key ON DocumentId
Foreign Key
fk_Document_Attorney DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Constraints
  Check_person_details (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL)


Table Cost

Terveyslannoituskustannus

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
* CostType INTEGER Kustannuslaji:
510 = boorilannoitus
511 = tuhkalannoitus
* StandId INTEGER
* WorkAmount REAL Työmäärä hehtaareina, 0,1 ha tarkkuudella, työmäärän tulee vastata kuvion geometrian pinta-alaa.
Indexes
pk_Cost Primary Key ON id
Foreign Key
fk_Cost_Stand StandId ↗ ❏ Stand(id)


Table Document

Terveyslannoitus-rahoitushakemus-asiakirja

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  DocumentReference TEXT Ilmoitusviite, lähettäjän generoima asiakirjatunniste.
  CustomerReference TEXT Asiakasviite, voidaan antaa vapaaehtoisena tietona, viite tulostuu esim. asiakkaalle lähetettäville päätös- ja tarkastusraporteille.
* OtherPublicSubsidy INTEGER Ilmoitetaan mahdollisesti kohteelle kyseisen toimenpiteen toteuttamiseen saatu tai haettu muu julkinen tuki.
1 = On saanut
2 = On hakenut
3 = Ei ole saanut, eikä hakenut
* Language TEXT Kielikoodi "fi" tai "sv".
Metsäkeskus toimittaa päätöksen valitulla kielellä.
* SentDate DATE Asiakirjan lähetyspäivämäärä
* FinancingType INTEGER DEFAULT 13 Rahoitustyyppi
Terveyslannoituksella aina 13 - Metka
* WorkStartDate DATE Työn suunniteltu alkamispäivämäärä
* WorkEndDate DATE Työn suunniteltu päättymispäivämäärä
* FinancingActWorkGroup INTEGER DEFAULT 50 Työlajiryhmä
Terveyslannoituksella aina 50 - Terveyslannoitus
* UpdatePreviousMessage BOOLEAN Korvaava viesti.
Korvaava viesti voidaan ottaa vastaan, mikäli asiakirjan käsitelyä ei ole aloitettu Metsäkeskuksessa.
* CoOperationProject BOOLEAN Jos kyseessä on yhteishanke, valitaan "kyllä".
Hanke on yhteishanke silloin, kun siinä on mukana vähintään kaksi eri kiinteistöä, joiden omistuspohja eroaa toisistaan. Poikkeuksena aviopuolisoiden ollessa hakijana hakemuksella voi olla kiinteistöjä joilla avioparin omistusosuudet eroavat kiinteistöjen välillä ilman että kyseessä on yhteishanke.
* FertilizationTime INTEGER Lannoituksen suunniteltu ajankohta
1 = Maan ollessa jäässä
2 = Maan ollessa sula
  BoronGrowthDisturbance BOOLEAN Vakuutus siitä, että kohdealueen puustossa on havaittavissa boorin puutoksesta kertovia kasvuhäiriöitä.
Jos on, vastataan "kyllä". Vastataan ainostaan hankkeilla, joissa käytetään boorilannoitetta.
* GroundWatersConsidered BOOLEAN Vakuutus siitä, että hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon pohjavesialueet tarvittavalla tavalla. Jos on otettu huomioon, vastataan "kyllä".
* WaterPollutionControlMeasures BOOLEAN Vakuutus siitä, että hankkeen suunnitelussa on otettu huomioon tarpeelliset vesiensuojelutoimenpiteet. Jos on, vastataan "kyllä".
* LoggingNeeds BOOLEAN Vakuutus siitä, että kohdealueella ei ole merkittäviä hakkuutarpeita. Jos merkittäviä hakkuutarpeita ei ole, vastataan "kyllä".
* EssentialForestryDone BOOLEAN Vakuutus siitä, että kohdealueella on huolehdittu tarpeellisista metsänhoitotöistä. Jos on huolehdittu, vastataan "kyllä".
  PowerPlantAshEligibility BOOLEAN Vakuutus voimalaitostuhkan vaatimustenmukaisuudesta. Kohtaan vastataan, jos lannoituskohteella käytetään voimalaitostuhkavalmistetta.
Vastataan "kyllä", mikäli lannoitevalmiste täyttää lannoitteelta vaadittavat hivenainepitoisuudet.
* SubsidyAmount REAL Ilmoitetaan hankkeelle haettavan tuen määrä.
* FertilizerSpreadMethod INTEGER Valitaan lannoiteen levitystapa, joko lentolevitys tai maalevitys. Jos hankkeella käytetään molempia tapoja, valitaan "lento".
1 = Maa
2 = Lento
* NutrientAnalysisDone BOOLEAN Tieto ravinneanalyysistä.
Jos lannoituskohteella on tehty ravinneanalyysi, vastataan "kyllä", jos ei ole niin vastataan "ei".
Ravinneanalyysi toimitetaan erikseen Metsäkeskukseen.
* DocumentType INTEGER DEFAULT 1 Asiakirjan tyyppi
1 = Rahoitushakemus
2 = Toteutusilmoitus
  AdditionalInformation TEXT(5000) Asiakirjaa koskevat lisätiedot. Kirjataan ainostaan ehdottoman välttämättömät asiat, jotka eivät muuten ilmene asiakirjalla ilmoitetuista tiedoista.
Max. 5000 merkkiä.
Indexes
pk_Document Primary Key ON id
Referring Foreign Key
fk_Document_Applier id ↙ ❏ Applier(DocumentId)
fk_Document_Attorney id ↙ ❏ Attorney(DocumentId)
fk_Document id ↙ ❏ RealEstate(DocumentId)
fk_Document_Sender id ↙ ❏ Sender(DocumentId)
fk_Document_Stand id ↙ ❏ Stand(DocumentId)
Constraints
  check_language UPPER(Language) IN (UPPER('fi'), UPPER('sv')) Kielen tarkistus
  check_fertilizationTime FertilizationTime IN (1, 2) Lannoitusajankohdan tarkistus
  check_financingtype FinancingType = 13 Rahoitustyypin tarkistus
  check_financingactworkgroup FinancingActWorkGroup = 50 Työlajiryhmän tarkistus
  check_subsidyamount_>_0 SubsidyAmount > 0 Kokonaiskustannus pitää olla suurempi kuin 0
  check_fertilizationspreadmethod FertilizerSpreadMethod IN (1, 2) Lannoitteen levitystavan tarkistus
  DocumentType_1 DocumentType = 1 Tyyppi pitää olla 1 - Rahoitushakemus
  check_otherPublicSubsidy OtherPublicSubsidy IN (1, 2, 3)


Table RealEstate

Asiakirjan kiinteistö

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
* RegisterUnitId TEXT Kiinteistön kiinteistötunnus. Kiinteistötunnus annetaan etunollien kanssa ilman väliviivoja. Esim. normaali kiinteistö 00100100010001 ja määräala 00100100010001M123.
* RealEstateName TEXT Kiinteistön nimi
* MunicipalityNumber INTEGER Kiinteistön kuntanumero
* DocumentId INTEGER
* CostEvaluation REAL Ilmoitetaan hankkeen tuen laskemisen perusteena olevat kustannukset.
Indexes
pk_RealEstate Primary Key ON id
Foreign Key
fk_Document DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Referring Foreign Key
fk_RealEstate_0 id ↙ ❏ RealEstateRealEstateOwner(RealEstateId)
fk_RealEstate_Stand id ↙ ❏ Stand(RealEstateId)
Constraints
  check_registerUnitId_length length(RegisterUnitId) IN (14, 18) Varmistaa, että kiinteistötunnus on oikeassa muodossa: 14 merkkiä = määräalaton tai 18 merkkiä = määräalallinen


Table RealEstateOwner

Tauluun lisätään asiakirjalla hakijoiksi olevat kiinteistön omistavat henkilöt tai organisaatiot. Jakamattomia kuolinpesän tai verotusyhtymän ollessa hakijana, ei jakamatonta kuolinpesää tai verotusyhtymää lisätä tähän tauluun, vaan ainoastaan hakijoiksi.
Hakijan ollessa verotusyhtymä tai jakamaton kuolinpesä, tauluun syötetään verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaiden tiedot. Verotusyhtymä tai jakamaton kuolinpesä itsessään ei ole kiinteistön omistaja,
vaan omistajia ovat verotusyhtymän tai jakamattoman kuolinpesän osakkaat.
Jos hakija on hallintaoikeuden haltija, merkitään henkilö myös tähän. Kiinteistön omistajia ei tällöin merkitä.

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT Organisaation nimi, annetaan jos osakas on organisaatio.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Y-tunnus, annetaan, jos osakkaalla on y-tunnus.
Pakollinen, jos osakas on organisaatio.
  Address TEXT Lähiosoite.
  PostalCode TEXT Postinumero
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköposti
* ApplierId INTEGER
Indexes
pk_RealEstateOwner Primary Key ON id
Foreign Key
fk_RealEstateOwner_Applier ApplierId ↗ ❏ Applier(id)
Referring Foreign Key
fk_RealEstateOwner id ↙ ❏ RealEstateRealEstateOwner(RealEstateOwnerId)
Constraints
  check_Person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL)
  check_Organization_name_and_id (OrganizationName IS NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL)
  Check_person_or_organization (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL AND OrganizationName IS NULL)


Table RealEstateRealEstateOwner

Omistajan ja kiinteistön välinen side

IdxColumn NameDefinitionDescription
* RealEstateId INTEGER
* RealEstateOwnerId INTEGER
* OwningShare REAL Annetaan maanomistajan omistusosuus kiinteistöstä prosenttilukuna yhden desimaalin tarkkuudella. Jos hakijana on hallintaoikeuden haltija, merkitään hallintaoikeuden haltija maanomistajaksi ja kiinteistön omistusosuudeksi merkitään 0%.
* OwningType INTEGER Valitaan koodistoarvo, joka kuvaa kiinteistön omistusta. Esimerkiksi jos vain osa verotusyhtymän osakkaista on hakemassa tukea, valitaan omistusmuodoksi silti 1 = verotusyhtymä. Puolisoilla tarkoitetaan tässä avopuolisoita, jos heillä on yhteisiä lapsia, aviopuolisoita ja rekisteröityjä pareja. Saman omistuspohjan omaaville kiinteistöille on annettava sama omistusmuoto.
0 = Muu
1 = Verotusyhtymä
2 = Jakamaton kuolinpesä
3 = Puolisot yhdessä
4 = Yksinomistus
5 = Yhteismetsä
6 = Osakeyhtiö
7 = Säätiö
Indexes
RealEstateRealEstateOwner_pk Primary Key ON RealEstateId, RealEstateOwnerId
Foreign Key
fk_RealEstate_0 RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id)
fk_RealEstateOwner RealEstateOwnerId ↗ ❏ RealEstateOwner(id)
Constraints
  check_owningtype_share (OwningType = 4 AND OwningShare = 100) OR (OwningType = 3 AND OwningShare < 100) OR (OwningType BETWEEN 0 AND 7) Varmistaa, että omistusosuus on ilmoitettu oikein omistustyyppiin nähden.


Table Sender

Asiakirjan laatija

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Asiamiehen työnantajan y-tunnus.
Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto.
Indexes
pk_Sender Primary Key ON id
Unique_documentId Unique Key ON DocumentId
Foreign Key
fk_Document_Sender DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Constraints
  Check_person_details (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL)


Table Stand

Terveyslannoituskuvio

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  geometry VARCHAR
* Area REAL Ilmoitetaan kuvion geometrian pinta-ala ha, 0,1 ha tarkkuudella ilmoitettuna.
* StandNumber TEXT Kuvion numero, annetaan kuvionumero ja alanumero pisteellä erotettuna.
* StandReference TEXT Kuvioviite
* WorkCode INTEGER DEFAULT 50 Työlaji
* DocumentId INTEGER
* RealEstateId INTEGER
* SoilType INTEGER Maalaji
Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/metsarek/maalaji-v_1_0
* DevelopmentClass TEXT Kehitysluokka
Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/metsarek/kehitysluokka-v_1_0
  TreeVolume INTEGER Puuston määrä, kuutiota hehtaarilla, pakollinen, jos kuvion kehitysluokka on muu kuin T1 tai T2.
  TreeHeight REAL Puuston pituus.
Pakollinen, jos kuvion kehitysluokka on T1 tai T2.
* MainTreeSpecies INTEGER Pääpuulaji
Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/metsarek/paapuulaji-v_1_0
* FertilizerProduct INTEGER Lannoitevalmiste:
https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=lannoitevalmisteet-v_1_0
* EstimatedFertilizerAmount REAL Lannoitevalmisteen käyttömäärä, nestemäisillä tuotteilla litraa hehtaarilla ja kiinteillä tuotteilla kilogrammaa hehtaarilla.

Jos yli 100(l tai kg), niin 10(l tai kg) tarkkuudella
Jos yli 1000(l tai kg), niin 100(l tai kg) tarkkuudella
* AverageDrainageDitchDepth REAL Ilmoitetaan kuvion kuivatusojien keskisyvyys metreinä 0,1 m tarkkuudella. Jos kuviolla ei ole kuivatusojia, annetaan arvoksi 0.
Indexes
pk_Stand Primary Key ON id
Foreign Key
fk_Document_Stand DocumentId ↗ ❏ Document(id)
fk_RealEstate_Stand RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id)
Referring Foreign Key
fk_Cost_Stand id ↙ ❏ Cost(StandId)
Constraints
  check_soilType SoilType IN (10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 80)
  check_developmentClass DevelopmentClass IN ('A0', 'S0', 'T1', 'T2', 'Y1', '02', '03', '04', '05', 'ER')
  check_mainTreeSpecies MainTreeSpecies BETWEEN 1 AND 30
  check_workcode WorkCode = 50
  check_drainage_depth_positive AverageDrainageDitchDepth >= 0
  Cns_Stand_DevelopmentClass (DevelopmentClass IN ('T1', 'T2') AND TreeHeight IS NOT NULL) OR (DevelopmentClass NOT IN ('T1', 'T2') AND TreeVolume IS NOT NULL)